Centralny Organ Techniczny KSI

Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego

COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS).
Prawo do informacji
Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.
Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:
• czy zbiór istnieje,
• od kiedy dane są przetwarzane,
• jakie jest źródło pozyskania danych,
• w jaki sposób dane są udostępniane,
• jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
• w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.
W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres:

Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
02-624 Warszawa


Wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko składającego wniosek;
2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
3. obywatelstwo;
4. datę i miejsce urodzenia;
5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
7. podpis osoby składającej wniosek.

W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:
• pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
• pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
• pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
Odmowa udostępnienia danych osobowych
W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:
1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.
Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia
Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub
o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.


Ponadto na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/ w zakładce „Współpraca międzynarodowa” – „Schengen” – „Schengen a ochrona danych osobowych” znajduje się Przewodnik Wspólnego Organu Nadzorczego Schengen opisujący, jak wykonywać prawo dostępu do danych przetwarzanych w SIS. Przewodnik jest dostępny również w języku angielskim.
 

Metryczka

Data publikacji : 24.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Prasowy KWP Radom
do góry