Deklaracja dostępności - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji zs.
w Radomiu

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie dostępna jest duża liczba plików do pobrania i w związku z tym, niektóre pliki mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mł. insp. Zenon Romanek , zenon.romanek@ra.policja.gov.pl koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu, 701-20-79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. W powyższym budynku swoją siedzibę mają również Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Wejście na teren obiektów KWP zs. w Radomiu odbywa się przez furtkę wejściową: od ulicy 11-go Listopada;

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane poza ogrodzeniem KWP od strony ul. Żwirki i Wigury i ul. 11-go Listopada.

 

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchomej mają prawo wjazdu i parkowania na parkingu dla pojazdów służbowych – parkingi zlokalizowane na terenie KWP wydzielone wewnętrznymi szlabanami – wjazd od ul. Chrobrego.

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy 11-go Listopada. Po lewej stronie schodów znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi windy znajduje się dzwonekprzywoławczy.

W holu głównym na wprost wejścia znajduje Recepcja. Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy Recepcji znajduje się aparat telefoniczny z którego można skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Wejście do obiektu KWP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  1. danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  2. celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej: KWP, CBŚP lub BSWP;
  3. numeru wydanej karty z nadrukiem „GOŚĆ”, „GOŚĆ POLICJA”.

 

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KWP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający się do: KWP, CBŚP lub BSWP wchodzą do obiektów KWP zlokalizowanych przy ul. 11-go Listopada 37/59 wyłącznie przez recepcję KWP.

Interesanci wchodzący do obiektów KWP mogą być sprawdzeni przy użyciu bramki lub/oraz ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

Przejście z Recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu za bramkami znajdującymi się w głównym wejściu do budynku.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku. Toaleta przystosowanado potrzeb osób poruszających się na wózku znajduję się na parterze.  Przed budynkiem, na parkingu od ul. 11 Listopada wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 16.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
kom. Rafał Sułecki Wydział Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
kom. Rafał Sułecki
do góry