Kontrole w 2007r. - Archiwum - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole w 2007r.

Zespół ds. kontroli Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP zs. w Radomiu

 

W Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP z siedzibą w Radomiu funkcjonuje zespół ds. kontroli. Stan etatowy zespołu to 4 stanowiska - 2 stanowiska policyjne i 2 stanowiska w korpusie służby cywilnej, na których zatrudnieni są inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrator bezpieczeństwa informacji.

              Głównymi kierunkami działań kontrolnych w 2007 roku było zbadanie:

·   Realizowania przez pełnomocnika ochrony zadań nałożonych przez ustawę o ochronie informacji niejawnych;

·   Ochrony informacji niejawnych również fizycznej ochrony tych informacji;

·   Przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w komórkach i jednostkach przy wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu dokumentów niejawnych;

·   Funkcjonowaniu pionu ochrony;

Praca zespołu ds. kontroli realizowana była w oparciu o plan kontroli oraz obowiązujące przepisy w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym także uregulowania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP zs. w Radomiu.

Zespół zrealizował zaplanowane 3 kontrole problemowe w 21 komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji, kontrolę sprawdzającą w 4 podmiotach, a także 3 kontrole doraźne w komendach miejskich Policji.

Ponadto przeprowadzono kontrolę problemową w 8 jednostkach organizacyjnych Policji, która nie została ujęta w planie na rok 2007.

 

 

1.      Kontrole problemowe prowadzono w zakresie

1)      funkcjonowania kancelarii tajnej, w tym obiegu dokumentacji niejawnej z uwzględnieniem sposobu wytwarzania, oznaczania klauzulami tajności, przechowywania dokumentów niejawnych oraz sposobu sprawowania ochrony fizycznej informacji niejawnych,

2)      prowadzenia postępowań sprawdzających ,

3)      administrowania i użytkowania stanowisk służących do przetwarzania informacji niejawnych oraz prawidłowości gospodarowania technicznymi nośnikami informacji niejawnych;

 

2.      Kontrolę sprawdzającą przeprowadzono w zakresie

1)      realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wykazanych w protokołach z kontroli problemowych;

 

3.      Kontrole doraźne przeprowadzono w zakresie

1)      dostępu osób do informacji niejawnych;

2)      realizacji wniosków pokontrolnych wykazanych w protokole z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych KGP;

3)      prawidłowości wydania poświadczeń bezpieczeństwa.

 

 

           

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w roku 2007

 

I. Kontrole problemowe

 

 1. Kontrola problemowa w zakresie zasadności wydatkowania środków funduszu operacyjnego przez dysponentów II stopnia oraz poprawności prowadzenia dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym.
 2. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości postępowań administracyjnych w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP zs. w Radomiu w sprawach dotyczących przyznawania i cofania pozwoleń na posiadanie broni palnej ze szczególnym uwzględnieniem osób będących
  w zainteresowaniu Policji.
 3. Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów związanych ze stosowaniem procesowo-prewencyjnego środka przymusu w postaci zatrzymania osoby z uwzględnieniem stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz prawidłowość realizowanych przez jednostki Policji zadań związanych z konwojowaniem osób w kontekście samowolnych oddaleń w wybranych jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu.
 4. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości odbioru i wykorzystania kamizelek kuloodpornych zakupionych przez KGP, a przekazanych do użytkowania KWP zs. w Radomiu w latach 2004-2006.
 5. Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.
 6. Kontrola problemowa w zakresie efektywności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 7. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości podnoszenia mnożnika kwoty bazowej do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku służbowego lub funkcyjnego funkcjonariuszy przechodzących na zaopatrzenie emerytalne .
 8. Kontrola problemowa w zakresie bezpieczeństwa pełnienia służby przez policjantów pionu patrolowo- interwencyjnego i konwojowego.
 9. Kontrola problemowa w zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i realizacji zadań związanych z tą problematyką.
 10. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości postępowania mandatowego w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego w wybranych KPP podległych KWP zs. w Radomiu.
 11. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania przepisów określających przełożonych uprawnionych do opiniowania policjantów.
 12. Kontrola problemowa w zakresie zabezpieczania pojazdów przez jednostki Policji w aspekcie ponoszonych przez Policję kosztów za ich holowanie i parkowanie prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia.

 

II. Kontrole sprawdzające

 1. Kontrola sprawdzająca realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej w zakresie prawidłowości zabezpieczania pojazdów przez jednostki Policji w aspekcie ponoszonych przez Policję kosztów za ich holowanie i parkowanie.
 2. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy i ochrony przeciwpożarowej.

III. Kontrole doraźne

 1. Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień w zakresie gospodarki transportowej.
 2. Kontrola doraźna w zakresie sposobu użytkowania, przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni palnej krótkiej i amunicji przez policjantów.
 3. Kontrola doraźna w zakresie oceny skuteczności i efektywności nadzoru instancyjnego sprawowanego przez wydziały pionu kryminalnego.
 4. Kontrola doraźna w zakresie oceny zasadności wydatkowania środków funduszu operacyjnego przez dysponentów II stopnia oraz poprawności prowadzenia dokumentacji.

IV. Kontrole uproszczone

 1. Kontrola uproszczona zakresie prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „budowa budynku socjalno-aresztowego na terenie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, przy ul. 11-go Pułku Ułanów Legionowych 25”.
 2. Kontrola uproszczona zakresie wybranych zagadnień w zakresie gospodarki transportowej.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 26.02.2008
Data modyfikacji : 08.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Gołębiowski
do góry