Informacje ogólne - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

W dniu 16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Komendant Wojewódzki Policji może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:

* obowiązku poinformowania o źródle pozyskania danych [w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu” oraz czasie wytworzenia informacji publicznej przez podmiot zobowiązany (Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu) i czasie pozyskania jej od podmiotu zobowiązanego

* obowiązku zachowania [przy przetwarzaniu uzyskanej informacji] formy pierwotnie pozyskanej od Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, w celu ewentualnego dalszego udostępniania jej innym użytkownikom;

* obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

* zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

Zakres odpowiedzialności Komendanta Wojewódzkiego Policji za przekazywane informacje.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników zastrzegając, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Procedura przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystania „na wniosek”

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również poprzez jej udostępnienie w sposób inny niż opublikowanie w BIP - poprzez złożenie stosownego wniosku.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, gdy:

1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium [chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania]
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy kierować na adres Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu: Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59, Wydział Komunikacji Społecznej, e-mail : wks.kwp@ra.policja.gov.pl

 

 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

  • - koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
  • - koszty elektronicznych nośników danych;
  • - koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu uzyskała dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Metryczka

Data publikacji : 24.01.2012
Data modyfikacji : 21.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Prasowy KWP Radom
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
do góry