Ochrona danych osobowych - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu

  

Kontakt:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

 

Komendant  Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu wyznaczył Inspektora ochrony danych. Adres mailowy: iod.kwp@ra.policja.gov.pl

Kontakt do Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom, tel. miejski 47 701-22-14, 47 701-22-19, tel. do sekretariatu WBI 47 701-22-17, fax 47 701-36-11, adres mailowy: wbi.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 04.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Wydział Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
do góry