Terminy obowiązujące w przypadku załatwienia skargi/wniosku - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Terminy obowiązujące w przypadku załatwienia skargi/wniosku

Terminy obowiązujące w przypadku załatwienia skargi/wniosku

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku, powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

 

Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

 

W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku w ustawowym terminie, organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin jej załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki.

 

WAŻNE:

W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę/wniosek do złożenia - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania - wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 

W przypadku, gdy jednostka Policji – wskazana jako adresat – nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Metryczka

Data wytworzenia : 16.09.2016
Data publikacji : 22.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Tomasz Chołuj
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Łączności i Informatyki - Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
do góry