RODO - Służba w Policji - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

RODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KGP

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

Nazwa zbioru: System Wspomagania Obsługi Policji – podsystem Centralny Rejestr Doboru Kandydatów II (SWOP-CRDK II)

Komórka organizacyjna KGP: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

a)

imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:

 

administrator:

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

dane kontaktowe: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;

działający w imieniu administratora:

Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

dane kontaktowe:

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
nr tel: 47 721-42-28,
nr faks: 47 721-34-75,
e-mail: biurokadr@policja.gov.pl

b)

cele przetwarzania:

 

zapewnienie sprawnej oraz prawidłowej realizacji zadań w zakresie prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

 

podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą,

- art. 25 ustawy o Policji,

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek zatajenie lub podanie w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, stanowiącym załącznik do rozporządzenie MSW z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, nieprawdziwych danych, zgodnie z art. 25 ust. 19 pkt 6 ustawy o Policji, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia wobec kandydata postępowania kwalifikacyjnego.

c)

kategoria osób, których dane są przetwarzane:

 

kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji.

d)

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:

 

brak odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

e)

gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

 

dane osobowe kandydatów do służby w Policji nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

f)

okres przechowywania:

 

nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania:

- art. 5 ust. 1 lit. e RODO,

- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)

g)

prawa przysługujące na podstawie RODO

 

- prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

- prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, co skutkować będzie odstąpieniem od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie:
- adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Głównej Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KGP:
- adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
- e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Głównej Policji.
W KGP dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
- celach przetwarzania,
- podstawach prawnych przetwarzania,
- osobach, których dane są przetwarzane,
- odbiorcach danych,
- okresach przechowywania,
zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KGP.

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data wytworzenia 25.05.2018
Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 07.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Ziętarska Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Ziętarska
do góry