Wydział Kryminalny - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kryminalny

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 1. udzielanie wsparcia jednostkom organizacyjnym Policji funkcjonującym na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta we wdrażaniu adekwatnych do zagrożenia metod i form zwalczania przestępczości kryminalnej;
 2. wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych, w szczególności                                    z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji, ukierunkowanych przede wszystkim na sprawy trudne do ustalenia z powodu znacznego skomplikowania działań wykrywczych
  i dowodowych, wymagających współdziałania z innymi komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, zwanym dalej „CBŚP”, właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”, albo obejmujących swoim zasięgiem obszar kilku powiatów;
 3. prowadzenie działań operacyjnych w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu
  i zdrowiu, mieniu w znacznych rozmiarach, handlu ludźmi, przestępstw przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, produkcji i dystrybucji fałszywych znaków pieniężnych,                 a także prowadzenie działań mających na celu rozpoznanie środowiska kibiców;
 4. prowadzenie spraw operacyjnych na podstawie materiałów własnych lub przejętych
  do prowadzenia z komórek organizacyjnych służby kryminalnej jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta z uwagi na skomplikowany charakter działań wykrywczych bądź dowodowych, a także obejmujących swoim zasięgiem obszar kilku powiatów
  lub województw;
 5. nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań operacyjnych w jednostkach
  organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta, w zakresie właściwości rzeczowej wydziału;
 6. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, osób zaginionych, identyfikacji osób
  o nieustalonej tożsamości lub nieznanych zwłok, w tym także za granicą
  za pośrednictwem właściwych rzeczowo komórek KGP;
 7. prowadzenie czynności poszukiwawczych oraz zatrzymywanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;
 8. uczestniczenie w grupach śledczych i zespołach roboczych;
 9. wykonywanie czynności na miejscach przestępstw, przede wszystkim przeciwko życiu
  i zdrowiu, oraz udzielanie wsparcia jednostkom organizacyjnym Policji funkcjonującym na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta w planowaniu, organizowaniu
  i realizowaniu zamierzonych działań oraz czynności operacyjnych;
 10. opracowywanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw kryminalnych;
 11. analiza stanu zagrożenia przestępczością oraz opracowywanie form i metod jej zwalczania w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań i czynności służbowych dotyczących pracy operacyjnej;
 12. prowadzenie oraz koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną udzielaną przez Policję osobom zagrożonym, realizowanych na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;
 13. realizowanie nadzoru instancyjnego ogólnego w zakresie przestępczości kryminalnej,
  na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;
 14. realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających              w zakresie właściwości wydziału.”;

 

do góry