Zarządzenie nr 1144 - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1144

Dz.Urz.KGP.04.21.131

ZARZĄDZENIE Nr 1144

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej i informacji prawnej

(Dz. Urz. KGP z dnia 30 listopada 2004 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

2. Zarządzenie nie dotyczy decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych rozstrzygnięć, wydawanych w indywidualnych sprawach w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw.

§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

  1)  akty normatywne - ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i regulaminy, opracowywane lub opiniowane w Policji;

  2)  akt normatywny o podstawowym znaczeniu dla Policji - akt normatywny dotyczący zadań, uprawnień i organizacji Policji oraz praw i obowiązków policjantów;

  3)  organy Policji - Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, komendantów komisariatów Policji;

  4)  terenowe organy Policji - komendantów wojewódzkich Policji, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, komendantów komisariatów Policji;

  5)  jednostka organizacyjna Policji - komendę wojewódzką, powiatową, miejską i rejonową Policji, komisariat Policji, Wyższą Szkołę Policji oraz szkoły policyjne;

  6)  komórka wiodąca - właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną opracowującą i uzgadniającą projekt aktu normatywnego oraz projekt wytycznych, decyzji lub porozumienia;

  7)  kontrasygnata - potwierdzenie zgodności projektu aktu prawnego z głównymi kierunkami rozwoju Policji.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

  1)  komendancie wojewódzkim Policji i komendzie wojewódzkiej Policji, należy również przez to rozumieć odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji i Komendę Stołeczną Policji;

  2)  jednostce organizacyjnej Policji, należy przez to rozumieć również komórkę organizacyjną w Komendzie Głównej Policji, o której mowa w Regulaminie Komendy Głównej Policji.

§ 3. 1. Biuro Prawne Komendy Głównej Policji wykonuje zadania w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej w Policji, określone w Regulaminie Komendy Głównej Policji.

2. Informacji prawnej jednostkom organizacyjnym Policji udziela również Policyjne Centrum Informacyjne Wyższej Szkoły Policji.

Rozdział 2

Zarządzenia, regulaminy, wytyczne i decyzje wydawane w Policji oraz porozumienia zawierane przez Policję

§ 4. Zarządzenia są aktami normatywnymi, wydawanymi na podstawie ustawy przez organy Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji i komendantów szkół policyjnych.

§ 5. Regulaminy są aktami normatywnymi, wydawanymi przez organy Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji i komendantów szkół policyjnych w celu określenia organizacji i zadań podległych jednostek organizacyjnych Policji.

§ 6. Decyzje są aktami kierowania, wydawanymi przez organy Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji i komendantów szkół policyjnych w celu określenia zadań służbowych podległych jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych tych jednostek.

§ 7. Wytyczne są aktami nadzoru, wydawanymi przez Komendanta Głównego Policji i, z jego upoważnienia, przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w celu wyjaśniania treści aktów normatywnych i instruktażu co do sposobu ich stosowania.

§ 8. Porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami zawierają: Komendant Główny Policji i - z upoważnienia Komendanta Głównego Policji - kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji oraz Komendant Wyższej Szkoły Policji i komendanci szkół policyjnych w celu wykonywania ustawowych zadań.

Rozdział 3

Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz wytycznych i decyzji wydawanych w Policji, a także porozumień zawieranych przez Policję

§ 9. 1. Projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, określonymi w odrębnych przepisach.

2. Do projektu aktu normatywnego dołącza się uzasadnienie sporządzone według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 10. 1. Projekt aktu normatywnego opracowuje pod względem merytorycznym i uzgadnia komórka wiodąca.

2. Projekt aktu normatywnego dotyczący kilku jednostek organizacyjnych Policji opracowuje i uzgadnia z tymi jednostkami ta jednostka, której zakresu działania projekt dotyczy w największym stopniu.

3. Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji wskazuje komórkę wiodącą w razie sporu co do właściwości merytorycznej.

4. Komendant Główny Policji może powołać zespół do opracowania lub opracowania i uzgadniania projektu aktu normatywnego, jeżeli projekt dotyczy zakresu działania kilku jednostek organizacyjnych Policji.

§ 11. Projekt aktu normatywnego, który powoduje skutki finansowe, uzgadnia się:

  1)  z Biurem Finansów Komendy Głównej Policji - w odniesieniu do aktu normatywnego Komendanta Głównego Policji;

  2)  z Biurem Finansów Komendy Głównej Policji i z Departamentem Finansów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w odniesieniu do innych aktów normatywnych.

§ 12. 1. Projekt aktu normatywnego uzgadnia się w Policji z:

  1)  komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, których zakresu działania projekt dotyczy;

  2)  komendantami wojewódzkimi Policji, komendantem Wyższej Szkoły Policji i komendantami szkół policyjnych;

  3)  związkami zawodowymi działającymi w Policji w wypadkach wskazanych w odrębnych przepisach.

2. Projekt aktu normatywnego po przeprowadzeniu uzgodnień, o których mowa w ust. 1 i w § 11, komórka wiodąca przekazuje do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji w celu wydania opinii legislacyjnej i zastosowania trybu, o którym mowa w § 15 ust. 2 i § 16.

3. Projekt aktu normatywnego przed skierowaniem do uzgodnień, o których mowa w ust. 1 i w § 11, komórka wiodąca może przekazać do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji w celu wydania wstępnej opinii legislacyjnej.

§ 13. 1. Biuro Prawne Komendy Głównej Policji koordynuje uzgodnienia wewnątrzresortowe projektu aktu normatywnego oraz udział jednostek organizacyjnych Policji w uzgodnieniach międzyresortowych tego projektu.

2. W uzgodnieniach wewnątrzresortowych i międzyresortowych uczestniczy Biuro Prawne Komendy Głównej Policji, komórka wiodąca oraz inne właściwe jednostki organizacyjne Policji.

3. Opinie zebrane w toku uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych Biuro Prawne Komendy Głównej Policji przekazuje komórce wiodącej w celu zajęcia stanowiska merytorycznego.

§ 14. 1. W wypadku powstania rozbieżności w toku uzgodnień, o których mowa w § 11 i § 12 ust. 1, komórka wiodąca dąży do ich usunięcia w porozumieniu z innymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji, w szczególności w drodze konferencji uzgodnieniowej; w razie nieuzgodnienia stanowiska przedstawia sprawę wraz z protokołem rozbieżności do rozstrzygnięcia Komendantowi Głównemu Policji.

2. W wypadku powstania rozbieżności w toku uzgodnień wewnątrzresortowych Biuro Prawne Komendy Głównej Policji dąży do ich usunięcia w porozumieniu z komórką wiodącą i innymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji, w szczególności w drodze konferencji uzgodnieniowej; w razie nieuzgodnienia stanowiska przedstawia sprawę wraz z protokołem rozbieżności do rozstrzygnięcia Komendantowi Głównemu Policji.

§ 15. 1. Projekt aktu normatywnego o podstawowym znaczeniu dla Policji:

  1)  komórka wiodąca uzgadnia z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 11 i 12, z wyłączeniem Biura Strategii Policji;

  2)  Biuro Prawne Komendy Głównej Policji, po wydaniu opinii legislacyjnej, o której mowa w § 12 ust. 2, przekazuje Biuru Strategii Policji w celu kontrasygnaty, z zastrzeżeniem ust. 4;

  3)  Biuro Strategii Policji, po kontrasygnowaniu, przekazuje Komendantowi Głównemu Policji lub jego zastępcy - właściwemu w sprawach, których projekt dotyczy - do akceptacji, a następnie do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przed opracowaniem projektu, o którym mowa w ust. 1, komórka wiodąca opracowuje założenia, w których określa: cele, jakie zamierza osiągnąć przez wydanie aktu normatywnego, środki, jakie będą służyły osiągnięciom tych celów oraz skutki prawne, organizacyjne i finansowe przewidywane w związku z wejściem w życie aktu normatywnego.

3. Założenia, o których mowa w ust. 2, komórka wiodąca uzgadnia z Biurem Strategii Policji oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 11 i 12.

4. Jeżeli Biuro Strategii Policji jest jednostką wiodącą, przekazuje projekt, o którym mowa w ust. 1, Komendantowi Głównemu Policji lub jego zastępcy właściwemu w sprawach, których projekt dotyczy - do akceptacji, bez kontrasygnaty.

§ 16. 1. Biuro Prawne Komendy Głównej Policji przekazuje Komendantowi Głównemu Policji projekt zarządzenia do podpisu.

2. Biuro Prawne Komendy Głównej Policji przekazuje Departamentowi Prawnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt innego niż wymieniony w ust. 1 aktu normatywnego - do uzgodnień międzyresortowych.

3. Projekt zarządzenia przed przedstawieniem Komendantowi Głównemu Policji do podpisu lub projekt innego aktu normatywnego przed przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych Departamentowi Prawnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - parafuje kierownik komórki wiodącej, a następnie Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji.

§ 17. 1. Opracowanie projektu ustawy dotyczącej Policji wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W celu uzyskania tej zgody komórka wiodąca opracowuje założenia do projektu ustawy.

2. Do opracowania założeń do projektu ustawy stosuje się odpowiednio tryb, o którym mowa w § 10-12 i § 15, z wyłączeniem uzgodnień międzyresortowych.

3. Komendant Główny Policji po akceptacji założeń do projektu ustawy przedstawia je Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na opracowanie projektu ustawy.

4. Do opracowania projektu ustawy stosuje się tryb, o którym mowa w § 10-15.

§ 18. 1. Projekt aktu normatywnego przekazany Komendzie Głównej Policji do wyrażenia opinii Biuro Prawne Komendy Głównej Policji przekazuje do zaopiniowania właściwym merytorycznie jednostkom organizacyjnym Policji.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w razie niedających się usunąć istotnych rozbieżności w opiniach, Biuro Prawne Komendy Głównej Policji stosuje przepis § 14 ust. 2.

3. Biuro Prawne Komendy Głównej Policji koordynuje udział jednostek organizacyjnych Policji, które zgłosiły uwagi do projektu aktu normatywnego, w dalszych pracach legislacyjnych nad tym projektem, w tym w uzgodnieniach wewnątrzresortowych, międzyresortowych oraz w pracach Sejmu i Senatu.

4. Do opiniowania projektu aktu normatywnego o podstawowym znaczeniu dla Policji przepisy § 15 stosuje się odpowiednio.

§ 19. 1. Opinie, o których mowa w § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 18, przekazuje się jednostce żądającej opinii w terminie przez nią wskazanym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do opinii wyrażających brak uwag.

§ 20. 1. Do wytycznych Komendanta Głównego Policji i porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10, § 11 pkt 1, § 12, § 14 ust. 1, § 15, § 16 ust. 1 oraz § 19.

2. Do regulaminów i decyzji Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 9-12, § 14 ust. 1, § 15, § 16 ust. 1 oraz § 19.

3. Do decyzji kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 10, § 11 pkt 1, § 12 oraz § 19.

4. Do zarządzeń, regulaminów i decyzji terenowych organów Policji oraz porozumień zawieranych przez komendantów wojewódzkich i miejskich, powiatowych i rejonowych Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 9-12, § 14 ust. 1, § 15, § 16 ust. 1 oraz § 19, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Do zarządzeń, regulaminów i decyzji wydawanych przez Komendanta Wyższej Szkoły Policji i komendantów szkół policyjnych oraz porozumień zawieranych przez tych komendantów stosuje się odpowiednio przepisy § 9-12, § 14 ust. 1, § 15, § 16 ust. 1 oraz § 19, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Projekty regulaminów komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych oraz projekty porozumień międzynarodowych zawieranych przez komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji i komendantów szkół policyjnych podlegają uzgodnieniom, o których mowa w § 11, § 12 ust. 1 i § 15 ust. 1.

Rozdział 4

Ogłaszanie i ewidencja zarządzeń, regulaminów, wytycznych i decyzji wydawanych w Policji oraz porozumień zawieranych przez Policję

§ 21. 1. Zarządzenia, regulaminy, wytyczne, decyzje i porozumienia Komendanta Głównego Policji podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji, wydawanym przez Biuro Prawne Komendy Głównej Policji.

2. W Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nie ogłasza się:

  1)  zarządzeń, wytycznych, regulaminów i decyzji Komendanta Głównego Policji oznaczonych klauzulą tajności;

  2)  decyzji Komendanta Głównego Policji obowiązujących okresowo lub incydentalnie.

3. Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji rozstrzyga wątpliwości co do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji aktów, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Komórka wiodąca przekazuje kopie aktu normatywnego, o którym mowa w ust. 2, właściwym jednostkom organizacyjnym Policji - do wiadomości i stosowania. Oryginał tego aktu wraz z rozdzielnikiem komórka wiodąca zwraca do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji.

§ 22. 1. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji doręcza się:

  1)  kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, organom Policji, Komendantowi Wyższej Szkoły Policji oraz komendantom szkół policyjnych;

  2)  Departamentowi Prawnemu oraz Departamentowi Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

  3)  centralnym organom administracji rządowej oraz innym organom i jednostkom organizacyjnym nadzorowanym, podległym lub podporządkowanym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji - według rozdzielnika określonego przez Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji;

  4)  Ministerstwu Sprawiedliwości oraz bibliotekom określonym w odrębnych przepisach;

  5)  Zarządowi Głównemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów;

  6)  oficerom łącznikowym Komendanta Głównego Policji.

2. Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji zapewnią rozpowszechnianie Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji oraz środki finansowe i materiałowo-techniczne niezbędne do jego wydawania.

3. Nakład Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji określają odrębne decyzje Komendanta Głównego Policji.

§ 23. 1. Zarządzenia, regulaminy, wytyczne, decyzje oraz porozumienia Komendanta Głównego Policji ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez Biuro Prawne Komendy Głównej Policji.

2. Wytyczne, decyzje i porozumienia kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia terenowych organów Policji ewidencjonuje się w rejestrach prowadzonych przez te komórki i organy.

3. Zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia Komendanta Wyższej Szkoły Policji i komendantów szkół policyjnych ewidencjonuje się w sposób określony w rejestrach prowadzonych przez te szkoły.

Rozdział 5

Pomoc prawna i informacja prawna

§ 24. 1. Zadania w zakresie pomocy prawnej - wydawanie opinii prawnych, doradztwo prawne i reprezentacja procesowa - wykonują w Policji radcowie prawni oraz osoby, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 303 i Nr 62, poz. 577).

2. Zadania w zakresie reprezentacji procesowej w wypadkach określonych w odrębnych przepisach mogą wykonywać osoby niebędące radcami prawnymi.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, z wyłączeniem komisariatów Policji, zapewniają tym jednostkom pomoc prawną, wykonywaną przez radców prawnych pełniących służbę lub zatrudnionych w tych jednostkach albo wykonujących zawód w innych formach, przewidzianych w art. 8 ustawy o radcach prawnych.

§ 25. 1. Biuro Prawne Komendy Głównej Policji wydaje opinie prawne i udziela porad prawnych:

  1)  komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji nieposiadającym obsługi prawnej, z zastrzeżeniem ust. 2;

  2)  komendom wojewódzkim Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołom policyjnym w sprawach skomplikowanych i precedensowych, jeżeli opinie i porady prawne radców prawnych tych jednostek budzą uzasadnione wątpliwości.

2. Jednostki organizacyjne Policji posiadające własną pomoc prawną, zwracając się do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji o opinię prawną, załączają opinię prawną wydaną przez radcę prawnego tej jednostki.

3. Komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji nieposiadające własnej pomocy prawnej, zwracając się do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji o opinię prawną, załączają stanowisko merytoryczne w sprawie.

4. Komórki organizacyjne wykonujące pomoc prawną w komendach wojewódzkich Policji stosują przepisy ust. 1-3 w odniesieniu do komórek organizacyjnych tych komend oraz do podległych komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji.

§ 26. 1. Informacji prawnej w formie przekazywania wiadomości o treści i obowiązywaniu prawa udzielają w Policji radcowie prawni lub osoby zajmujące się ewidencją przepisów prawnych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

2. Biuro Prawne Komendy Głównej Policji zapewnia informację prawną jednostkom i komórkom organizacyjnym, o których mowa w § 25 ust. 1, jeżeli własna informacja prawna tych jednostek i komórek nasuwa uzasadnione wątpliwości.

3. Komórki organizacyjne wykonujące zadania w zakresie pomocy prawnej i informacji prawnej w komendach wojewódzkich Policji udzielają informacji prawnej podległym komendom powiatowym, miejskim i rejonowym Policji; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 27. 1. Biuro Prawne Komendy Głównej Policji wydaje "Biuletyn Prawny" Komendy Głównej Policji, będący publikacją o charakterze nieperiodycznym, rozpowszechniany we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności w komórkach prawnych tych jednostek.

2. W "Biuletynie Prawnym" Komendy Głównej Policji publikuje się materiały z zakresu prawa, które mogą mieć ważne znaczenie dla wykonywania zadań przez służby policyjne, jednostki organizacyjne Policji i policjantów, a w szczególności:

  1)  opinie prawne w sprawach o charakterze problemowym lub precedensowym;

  2)  opracowania związane z problematyką prawniczą;

  3)  informacje o orzecznictwie sądowym.

3. Wydawaniem "Biuletynu Prawnego" Komendy Głównej Policji kieruje Kolegium Redakcyjne, do którego zadań należy w szczególności:

  1)  ocena materiałów przedstawionych do publikacji;

  2)  inicjatywa w zakresie opracowywania i publikowania materiałów;

  3)  podejmowanie bieżących decyzji w innych sprawach związanych z prowadzeniem biuletynu.

4. Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji zapewnią rozpowszechnianie "Biuletynu Prawnego" Komendy Głównej Policji oraz środki finansowe i materiałowo-techniczne niezbędne do jego wydawania.

5. Nakład "Biuletynu Prawnego" Komendy Głównej Policji i skład Kolegium Redakcyjnego określają odrębne decyzje Komendanta Głównego Policji.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 28. Traci moc zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 112 i z 2000 r. Nr 2, poz. 18).

§ 29. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do góry