Zarządzenie nr 1 - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1

Zarządzenie Nr 1

 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

 z dnia 9 stycznia 2006 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.[1][1]) zarządza się, co następuje:

  

§ 1

 

         W zarządzeniu nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 2 w ust. 1  pkt. 2 i 7 uchyla się;

 

2) w § 12 w  ust. 2 wyrazy „§ 15 ust. 2 i” skreśla się;

 

3) § 15 uchyla się;

 

4) w § 16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

 

„4. Projekt aktu normatywnego, przed skierowaniem do uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych, Biuro Prawne Komendy Głównej Policji  przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do akceptacji,”;

 

5) w § 17:

 

         a) w ust. 2 wyrazy „i  § 15” skreśla się,

         b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do opracowania projektu ustawy stosuje się tryb, o którym mowa w § 10-14 i w § 18 ust. 3.”;

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Tryb, o którym mowa w ust. 1-4, stosuje się do opracowania projektu umowy lub porozumienia międzynarodowego dotyczących Policji”;

 

6) w § 18 ust. 4 uchyla się;

 

7) w § 20:

               a) w ust. 1, 2, 4 i 5 wyrazy „§ 15” skreśla się,

               b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komendanci wojewódzcy Policji i komendanci szkół policyjnych uzgadniają projekty regulaminów odpowiednio – komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych - z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, których zakresu działania projekt dotyczy, a następnie z Biurem Prawnym Komendy Głównej Policji, które przedstawia projekt Komendantowi Głównemu Policji do podpisu „w porozumieniu”;

 

8) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. Komórka  wiodąca przekazuje kopię aktu normatywnego, o którym mowa  w ust. 2,  właściwym jednostkom organizacyjnym Policji – do wiadomości i stosowania. Oryginał tego aktu wraz z jego wersją elektroniczną i rozdzielnikiem komórka wiodąca zwraca do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji.”.

 

9) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Zadania w zakresie pomocy prawnej – wydawanie opinii prawnych, doradztwo prawne i reprezentacja procesowa – wykonują w Policji radcowie prawni oraz osoby, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.[2][2])”.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komendant Główny Policji

 

    Marek BIEŃKOWSKI

  

UZASADNIENIE

                W wyniku reformy strukturalnej Komendy Głównej Policji przestało istnieć Biuro Strategii Policji Komendy Głównej Policji.  Nie przekazano innym Biurom zadań Biura Strategii Policji w zakresie kontrasygnaty projektów aktów prawnych o podstawowym znaczeniu dla Policji. Jednocześnie Komendant Główny Policji zastrzegł dla siebie prawo do akceptacji projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących Policji  przed ich przekazaniem do uzgodnień poza Policją, co w doskonalszy sposób zapewni nadzór Komendanta Głównego Policji nad merytoryczną treścią i zgodnością ze strategicznymi celami Policji projektów aktów prawnych o istotnym znaczeniu dla Policji (zmiana § 2, 15 i 16).

               Doprecyzowano szczególny tryb prac legislacyjnych nad projektami regulaminów komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych (zmiana § 20).

               Pozostałe zmiany wynikają ze zmian przedstawionych wyżej i mają charakter porządkowy.  

 [1][1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609,  Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135,  Nr  273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

 [2][2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1059, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 202, poz. 2067 i z 2005 r. Nr 163, poz. 1361.

do góry