Programy prewencyjne - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ PRZYPISANYCH POLICJI W RZĄDOWYCH PROGRAMACH

          Realizując ustawowe zadanie, tj. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, Policja uczestniczy w realizacji zadań przypisanych jej w programach rządowych, a także inicjuje i realizuje na terenie całego kraju lokalne programy prewencyjne.  

           Ze względu na problematykę lokalne programy prewencyjne klasyfikuje się  w pięciu obszarach tematycznych: 

  1. Ochrona osób i mienia.
  2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  
  3. Patologie społeczne.
  4. Ofiary przestępstw.
  5. Bezpieczeństwo ogólne. 

         W wyżej wymienionym zakresie wyodrębnia się następujące kategorie: 

 - programy informacyjne – dostarczające szczegółowych, rzetelnych i aktualnych informacji, które umożliwić mają  społeczeństwu podejmowanie  właściwych decyzji, by uniknąć patologicznych zachowań,

-  programy edukacyjne – pomagające w rozwijaniu prostych umiejętności życiowych, takich jak: podejmowanie  decyzji, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych,

- programy alternatywne – oferujące pozytywne formy aktywności poprzez stymulowanie działalności społecznej, stwarzające możliwości rozszerzenia doświadczeń życiowych, potwierdzenia własnej wartości, uzyskania satysfakcji z pozytywnego reagowania,

- programy interwencyjne – nastawione na zmianę ryzykownych zachowań, wspomagające w identyfikowaniu problemu, wskazujące możliwości efektywnych rozwiązań.  

         Liczba realizowanych programów w ostatnich latach przedstawiała się następująco: 

Rok

Liczba programów ogółem

Liczba programów dla dzieci i młodzieży

2001

438

120

2002

388

298

2003

374

285

2004

369

287

2005

426

313

2006

379

293

do góry