Programy prewencyjne - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

Program “Razem Bezpieczniej” to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest to zatem program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa.

Program jest  zgodny z zaakceptowanymi przez Radę Ministrów „Założeniami do opracowania Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”,   których   jednym z priorytetów jest“Budowa zintegrowanej wspólnoty systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy”. W dokumencie tym wskazuje się, że przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie przestępczości pospolitej.

Głównymi celami Programu „Razem Bezpieczniej” są:

  • wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce,
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski,
  • zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy   z   administracją   samorządową,   organizacjami pozarządowymi i  społecznością  lokalną,
  • poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do Policji i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 Podmioty odpowiedzialne za realizację efektów:

  • głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przy wsparciu Komendanta Głównego Policji kieruje zespołem koordynacyjnym,
  • na poziomie województwa zadania wynikające z realizacji programu koordynuje wojewoda, przy pomocy zespołu,

·        jednostki samorządu terytorialnego (na poziomie powiatu i gminy włączające się w realizację programu na zasadzie dobrowolności),

·         na szczeblu powiatu wiodącą rolę w realizacji zadań wynikających z założeń programu „Razem Bezpieczniej” pełnią: starosta, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku,

·         w gminach, zadania w zakresie zapobiegania przestępczości i zapewnienia porządku inicjuje i realizuje wójt (burmistrz, prezydent miasta),

  • w ramach realizacji poszczególnych zadań mogą być tworzone grupy robocze złożone z przedstawicieli podmiotów zaangażowanych oraz specjalistów zaproszonych do współpracy,
  • partnerami administracji rządowej w realizacji programu są także organizacje społeczne, kościoły, związki wyznaniowe.

 Obszary działania wyznaczone przez program:

 1.       Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.

2.       Przeciwdziałanie przemocy domowej.

3.       Bezpieczeństwo w szkole.

4.       Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej.

5.       Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

6.       Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.

7.       Ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieżami, dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę.

 

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania

 Zadania dla Policji:

 1.      Rzetelna analiza stanu służby prewencyjnej Policji, ze wskazaniem głównych problemów i oceną współpracy ze strażami gminnymi, (miejskimi) i innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2.      Zintegrowana organizacja i dyslokacja służby:

-           realizowana  na   podstawie rzetelnych  analiz     uwzględniających    dane i doświadczenia różnych komórek organizacyjnych Policji oraz map zagrożeń, opracowywanych wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi,  zawierających informacje m.in. uzyskane w wyniku konsultacji społecznych, badań potrzeb oraz problemów społeczeństwa,

-           zapewniająca koordynację działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji,

-           zapewniająca komunikację między różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa,  w celu wspólnego planowania
i koordynacji działań oraz oceny osiągniętych efektów.

3.      Zwiększenie liczby patroli Policji.  

4.      Aktywny dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu, identyfikujący lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego, dostarczający ważnych dla organizacji służby Policji informacji pochodzących z rozpoznania rejonu, animujący lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa.

5.      Zwiększenie odpowiedzialności Policji przed społecznościami lokalnymi, oraz innych podmiotów działających na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku.

 

Bezpieczeństwo w szkole
 
Zadania dla Policji:
 
1.      Rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego nie tylko na poziomie ogólnym, ale także w odniesieniu do konkretnych kategorii szkół lub  poszczególnych placówek oświatowych i ich okolic.

2.      Zbudowanie mechanizmów współpracy nauczycieli – rodziców – uczniów i Policji wraz ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz egzekwowanie   wzajemnej    odpowiedzialności  w    realizacji     zadań z  zakresu bezpieczeństwa w szkole.

3.      Zwiększenie skuteczności ochrony szkół:

-         patrole szkolne, w tym tworzenie posterunków w rejonach najbardziej zagrożonych,

-         powiązanie odpowiedzialności policjantów i strażników gminnych (miejskich) za określone „rejony szkolne”,

-         upowszechnienie wizyjnego monitorowania wejść do publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

4.      Konsekwentne reagowanie na zjawiska patologiczne – budowanie przekonania, że nie są one tolerowane.

5.      Systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły.

 

Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej

 Zadania dla Policji:

 1.      Analiza zagrożeń przeprowadzona wspólnie przez Policję, Straż Graniczną, administrację odpowiedzialną za transport, Straż Ochrony Kolei, spółki kolejowe - ustalenie szlaków, miejsc, czasu i charakteru najpoważniejszych zagrożeń.

2.      Dokonanie podobnej analizy w odniesieniu do publicznej komunikacji miejskiej, we współpracy z administracją samorządową i przy wykorzystaniu opinii mieszkańców.

3.      Organizacja służby adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń. Wykorzystanie Straży Granicznej do realizacji zadań w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa.

  

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Zadania, w tym dla Policji:

1.      Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie   w      rejonie     dużych     miast    (zintensyfikowanie kontroli w zakresie wykrywania substancji psychoaktywnych u kierowców, intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów wraz z ciągłym wdrażaniem nadzoru automatycznego).

2.      Usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu.

3.      Intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym.

4.      Edukacja na rzecz kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu.

5.      Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego.

6.      Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

7.      Zaostrzenie przepisów prawa, których naruszanie powoduje występowanie najcięższych i najczęściej powtarzających się wypadków drogowych (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

 

Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

 Zadania, w tym dla Policji:

1.      Zorganizowanie systemu komunikowania między Policją a przedsiębiorcami, przez włączanie rzetelnych przedsiębiorców do współpracy na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólną identyfikację najistotniejszych problemów, w celu bezpiecznego prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej.

2.      Objęcie zwiększonym dozorem policyjnym miejsc, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnie zagrożone.

 

Ochrona dziedzictwa narodowego

  Zadania, w tym dla Policji:

1.      Podejmowanie międzyinstytucjonalnych,  skoordynowanych inicjatyw na rzecz ochrony zabytków, m.in. wspólnych inspekcji i kontroli obiektów ze zgromadzonymi dobrami kultury, dokonywanych przez przedstawicieli wojewódzkich konserwatorów zabytków, Policji i Straży Pożarnej.

2.      Upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (wraz z monitoringiem), zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak
i przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży, dewastacji.

3.      Poprawa wymiany informacji o skradzionych i poszukiwanych zabytkach, w oparciu o przepis art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4.      Stworzenie centralnego systemu informacji o wydanych pozwoleniach na wywóz zabytków za granicę.

5.      Podjęcie działań nad stworzeniem w strukturach organów ścigania specjalistycznej komórki do zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom.

 

Wewnętrzne działania Policji wynikające z wyznaczonych zadań:

 ·        zintegrowana organizacja i dyslokacja służby,

·        analiza stanu służby prewencyjnej,

·        zwiększenie liczby patroli Policji,

·        opracowanie nowego modelu pracy dzielnicowego,

·        zapewnienie spójności realizacji zadań prewencji w skali kraju,

·        opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania informatycznego zakresie organizacji służby prewencyjnej,

·        promowanie profesjonalizmu i zaangażowania w służbie,

·        budowa partnerstwa z administracją samorządową,

·        rejestracja i archiwizacja wszystkich zgłoszeń na numery alarmowe 112 i 997.

 

Adresatem programu, szczególnie w aspekcie edukacyjnym jest szeroko rozumiane społeczeństwo, wybrane grupy tzw. podwyższonego ryzyka - młodzież, osoby starsze, oraz społeczności lokalne.

do góry