Programy prewencyjne - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Działania programowe wynikają z konieczności skoordynowania przedsięwzięć wszystkich podmiotów zobligowanych ustawowo do prowadzenia działań zapobiegawczych na  rzecz przeciwdziałania  niedostosowaniu  społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Cele programu:

1.      Zahamowanie dynamiki wzrostu niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży.

2.      Eliminowanie i łagodzenie drastycznych przejawów niedostosowania społecznego, w szczególności zagrażających zdrowiu  oraz życiu dzieci i  młodzieży  a także  pozostawiających trwałe,  niekorzystne dla ich   przyszłości skutki.

Cele ogólne realizowane przez Policję m.in. poprzez:

1.      Wypracowanie trwałego modelu i podstaw do  działań systemowych niezbędnych do:

-         rozwiązywania   problemów   niedostosowania    społecznego i przestępczości dzieci i młodzieży na poziomie centralnym (rządowym),  samorządowym oraz środowiskowym,  

-             koordynacji międzyresortowej i środowiskowej,

-              kontroli i nadzoru nad realizacją programu.

2.      Wdrożenie programów modułowych stanowiących integralną część Krajowego Programu  Zapobiegania    Niedostosowaniu    Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.

3.      Realizację procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z Policją, innymi służbami i organizacjami pozarządowymi w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.

4.      Upowszechnienie rekomendowanych programów profilaktycznych.

Rola Policji w realizacji „procedur postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją, innymi służbami i organizacjami pozarządowymi,  sprowadza się do profesjonalnego reagowania na zdarzenia ujęte w „Procedurach (...)” w ramach ustawowych obowiązków.

Zadania dla Policji:

1.     W zakresie strategii edukacyjnych:

a)     upowszechnianie wśród uczniów zajęć warsztatowych i treningów zachowań,

b)     organizacja kampanii, akcji oraz innych krótkoterminowych programów profilaktycznych nastawionych na zapobieganie konkretnym zagrożeniom,

c)      organizacja dostępnego na telefon i bezpośredniego szkolnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i życiowego dla dzieci i młodzieży.

Podmioty odpowiedzialne: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe.

2.    W zakresie strategii powstrzymujących, w szczególności:

a)     upowszechnienie informacji o profilaktycznych funkcjach wymiaru sprawiedliwości oraz służb porządku publicznego,

b)     kontrola  realizacji  obowiązku  szkolnego,  usprawnienie  przepływu    informacji o uczniach wagarujących,

c)      realizacja programów prewencyjnych.

Podmioty odpowiedzialne: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości i jednostki podległe, Policja – na wszystkich szczeblach.  

Realizację programu zaplanowano na lata 2003 –2013.

do góry