Programy prewencyjne - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

RZĄDOWY PROGRAM POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH - „ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE”

Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” wynika z potrzeby poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach, a także wzmocnienia działań profilaktycznych realizowanych w społeczności szkolnej.  

 Cele programu:

Najważniejszym, priorytetowym zadaniem programu jest osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach, ograniczenie występujących zjawisk patologicznych, w tym szczególnie agresji i przemocy rówieśniczej. Dla osiągnięcia tych celów zostaną zastosowane odpowiednie środki, od zaproponowania szkołom nowych sposobów zapewnienia uczniom ochrony, przez wzmocnienie nadzoru nad tą sferą działalności szkoły i opracowanie skuteczniejszego katalogu oddziaływań wychowawczych, aż do realizacji działań mających na celu korektę społecznych warunków w jakich funkcjonuje szkoła.  

Zadania dotyczące obszaru ochrony porządku publicznego:

1.      Nałożenie na straż (miejską, gminną) obowiązku informowania rodziców i szkoły o uczniach, którzy w godzinach zajęć szkolnych przebywają w miejscach publicznych.

2.      Stworzenie możliwości wprowadzenia zakazu przebywania w miejscach publicznych w porze nocnej osób nieletnich, bez opieki osoby dorosłej (upoważnienie rad gmin do wprowadzenia, w drodze prawa miejscowego, przepisów ustanawiających zakaz przebywania w miejscach publicznych w porze nocnej osób nieletnich,  bez opieki osoby dorosłej).

3.      Zwiększenie odpowiedzialności osób dostarczających nieletniemu alkohol  lub inną substancję psychoaktywną.

Zadania dla Policji zostały określone w obszarze ochrony porządku publicznego, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Zgodnie z załączonym Harmonogramem realizacji programu na 2007 rok,  głównym realizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Policja wskazana jest jako podmiot współpracujący ( z MSWiA, MS, Prokuraturą, CMPP, CODN, kuratoriami oświaty, ośrodkami doskonalenia zawodowego, wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi) w trzech działaniach tj.:

1.      Przypomnienie i rekomendowanie szkołom istniejących instrumentów możliwych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione.

2.      Zapewnienie nauczycielom ochrony przewidzianej w Kodeksie Karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

3.      Zwiększenie odpowiedzialności dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami w zakresie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.

Adresaci programu.

 1.      Uczniowie szkół i wychowankowie placówek wymienionych w art.2 pkt.2,3-3b, 5 i 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

     - w tym ofiary przemocy, sprawcy i świadkowie przemocy.

2.      Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracyjni szkół i placówek.

3.      Rodzice uczniów i wychowanków.

 

Realizatorzy programu:

1.      Administracja rządowa przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie objętym programem.

2.      Jednostki samorządu terytorialnego, Policji, straży (miejskiej, gminnej), przy współpracy organizacji pozarządowych, kościołów.

3.      Szkoły i placówki oświatowe.

4.      Szkoły wyższe kształcące nauczycieli, zakłady kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli.

 Realizację programu zaplanowano na lata 2007 –2013.

do góry