Laboratorium Kryminalistyczne - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Laboratorium Kryminalistyczne

mł. insp. Aneta Pawlińska - naczelnik
kom. Krzysztof Choroś - z-ca naczelnika


tel. 47 701-38-00

Sekretariat
tel. 47 701-38-00
fax. 47 701-38-78


 Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odpowiedzialne jest za:

 1. Wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych.
 2. Koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze podległym Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.
 3. Współpracę z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń
  i podnoszenia kompetencji zawodowych.
 4.  Współpracę z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami
  w zakresie problematyki kryminalistycznej.
 5. Organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.
 6. Prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbiorów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych („śladów NN”) i obsługa Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS)
 7. Wykorzystywanie psów służbowych w zakresie techniki kryminalistycznej oraz sprawowanie nad nimi opieki.
 8. Uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie podległym Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.
 9.   Doskonalenie stosowanych i wdrażanie nowych metod badawczych.
 10.   Utrzymywanie systemu zarządzania jakością wg. PN-EN-ISO/IEC 17025:2005

 

 

W Laboratorium Kryminalistycznym na zlecenie m.in. sądów, prokuratur i jednostek Policji wykonywane są ekspertyzy kryminalistyczne z następujących zakresów badawczych w niżej ujętych pracowniach:

 

Pracownia Badań Dokumentów

      1.  Identyfikacja osób na podstawie zapisów ręcznych.

2.  Identyfikacja maszyn do pisania na podstawie maszynopisów.

 1.   Określenie autentyczności dokumentów na podstawie porównawczej analizy pisma ręcznego, maszynowego, podpisów, odcisków pieczęci oraz druku.
 2. Badanie odcisków pieczęci, pieczątek i stempli.
 3. Odczytywanie zapisów niewidocznych, usuniętych, zamazanych i przerobionych.
 4. Badania dokumentów uszkodzonych w celu odtworzenia i odczytaniach treści.

 

Pracownia Fotografii i Technik Wizualnych

      1. Przekształcanie zapisu video na dokumentację fotograficzna służącą w dalszym   procesie do identyfikacji osób i rzeczy.

 1. Analiza informacji zawartych na cyfrowych i analogowych nośnikach danych prowadzona pod kątem ujawniania i odczytywania danych wizyjnych wskazanych
  w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.
 2. Dokumentacja fotograficzna na potrzeby innych pracowni Laboratorium Kryminalistycznego.
 3. Uczestniczenie w ekspertyzach śledczych, wizjach lokalnych i eksperymentach.

 

      Pracownia Badań Informatycznych

 1. Określenie typu komputera, jego konfiguracji i sprawności.
 2. Ustalenie cech fabrycznych sprzętu i podzespołów.
 3. Ujawnienie cech indywidualnych (np. oznaczeń numerowych) sprzętu i podzespołów pozwalających na identyfikację właściciela.
 4. Ustalenie typu urządzenia peryferyjnego.
 5. Określenie funkcji (przeznaczenia) stanowiska komputerowego.
 6. Ustalenie przeznaczenia akcesoriów elektronicznych, ich sprawności oraz możliwości wykorzystania.
 7. Ustalenie zawartości komputerowych nośników danych (sporządzenie listy zapisanych plików).
 8. Ustalenie rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego.

 

Pracownia Mechanoskopii

 1. Identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie pozostawionych przez nie śladów w czasie mechanicznego działania.
 2. Określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb.
 3. Określanie czy przedmioty lub ich części stanowiły przed rozdzieleniem bezpośrednią całość lub też, czy nie pochodziły z tej samej produkcji (serii).
 4. Identyfikacja plombownic, numeratorów, znakowników oraz badania plomb.
 5. Badanie mechaniczne urządzeń zamykających.
 6. Odczytywanie i określanie autentyczności numerów identyfikacyjnych naniesionych na podłoża  z metalu, drewna, tworzywa sztucznego, szkła, itp.
 7. Określenie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów.

 

      Pracownia Badania Wypadków Drogowych

     1. Udział w oględzinach poważnych wypadków drogowych, w których sytuacja terenowa
i powypadkowa jest skomplikowana.

 1. Rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie
 •  akt postępowań przygotowawczych,
 •  śladów na obuwiu i odzieży,
 •  uszkodzeń pojazdów i ich elementów.
  1. Badanie elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (koła, pasy bezpieczeństwa, tachografy, żarówki itp.)
  2. Identyfikacja pojazdu (marka, model) na podstawie jego elementów zabezpieczonych w trakcie oględzin na miejscu zdarzenia.
  3. Badania odzieży (butów) osoby uczestniczącej w wypadku drogowym.
  4. Identyfikacja  środków transportu na podstawie śladów opon, kół, płóz, gąsienic itp.

 

Pracownia Badania Broni i Balistyki

1.Identyfikacja broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek i pocisków.

2.Identyfikacja i  badania amunicji - określenie rodzaju, wzoru kalibru, sposobu produkcji, stanu technicznego, parametrów sprawności amunicji   na   podstawie  jej   elementów   lub   fragmentów.

3.Badanie zjawisk towarzyszących strzałowi - analiza czynników składowych.

4.Badanie broni palnej - określanie rodzaju, wzoru, modelu, kalibru, sposobu produkcji, stanu technicznego, parametrów, sprawności.

5.Badanie balistyczne - wyznaczanie toru lotu pocisku, określanie ilości strzałów, wzajemnego usytuowania uczestników strzelaniny.

6.Udział ekspertów w oględzinach miejsc przestępstw z użyciem broni palnej
i pneumatycznej: typowanie użytej broni, wyznaczanie miejsca oddania strzału, ustalanie prawdopodobnej wersji przebiegu zdarzenia.

7.Poszukiwanie broni, łusek i pocisków przy użyciu wykrywaczy metali.

8.Sprawdzanie pocisków, łusek i broni w policyjnych bazach danych.

 

Pracownia Badań Daktyloskopijnych

 1. Identyfikacja osób na podstawie śladów linii papilarnych zabezpieczonych w trakcie oględzin miejsc zdarzeń.
 2. Identyfikacja nn osób i nn zwłok na podstawie odwzorowań linii papilarnych.
 3. Ujawnienie śladów linii papilarnych w warunkach laboratoryjnych na przedmiotach zabezpieczonych w trakcie oględzin miejsc zdarzeń.
 4. Realizacja wniosków o selekcję, rejestrację i sprawdzenie śladów linii papilarnych
  w systemie AFIS.
 5. Obsługa stanowiska do automatycznej identyfikacji osób na podstawie śladów linii papilarnych w systemie AFIS.

 

Pracownia  Traseologii

 1. Wykonawstwo ekspertyz kryminalistycznych z zakresu traseologii:
 • Pośrednia identyfikacja człowieka: badania śladów obuwia z materiałem wzorcowym tj.: obuwiem porównawczym ( ekspertyza klasyczna), badania obuwia na „parę” ze wzorem w postaci buta z drugiej nogi ( zagubionego przez sprawcę);
 • Badania oceniająco- typujące - typowanie obuwia/opon-materiału porównawczego (wzorca) na podstawie oceny śladów na potrzeby służb dochodzeniowo – śledczych;
 • Inne, zlecone postanowieniem (np. identyfikacja gatunków zwierząt/lub konkretnego zwierzęcia (na podstawie tropów pozostawionych na miejscu oględzin.

 

        Wojewódzka Registratura Daktyloskopijna

 1. Weryfikacja poprawności formalno-prawnej kart daktyloskopijnych
  i chejroskopijnych oraz weryfikacja poprawności i jakości odwzorowań.
 2. Przekazywanie zweryfikowanych kart do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej (CRD).
 3. Prowadzenie wojewódzkiego podzbioruzbioru kart daktyloskopijnych
  i chejroskopijnych.
 4. Wycofywanie kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych z podzbioruzbioru zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 5. Sporządzanie na wniosek organów procesowych i sądów kopii kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych do celów poszukiwawczych.

 

Pracownia Badania Substancji Psychotropowych, Środków Odurzających
i Prekursorów                                       

 1. Badanie nn substancji w celu stwierdzenia obecności środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów.
 2. Analiza jakościowa i ilościowa środków odurzających, substancji psychotropowych
  i prekursorów.
 3. Badanie porównawcze środków odurzających, substancji psychotropowych
  i prekursorów.

 

Pracownia Badania Zawartości Alkoholu Etylowego w Płynach Ustrojowych

1.Oznaczanie alkoholu etylowego we krwi człowieka, metodą chromatografii gazowej head space.

 

      Pracownia Badania Zawartości Środków Podobnie Działających do  Alkoholu
w Płynach Ustrojowych

 1. Analiza jakościowa i ilościowa środków działających podobnie do alkoholu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lipca 2014 r. w sprawie Wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.

 

Pracownia Osmologii    

 1. Ujawnienie i zabezpieczenie śladów zapachowych osób na miejscach poważnych zdarzeń.
 2. Pobieranie materiału porównawczego od osób lub pomoc w dokonywaniu takiej czynności.
 3. Identyfikacja śladów zapachowych poprzez ich porównywanie przy użyciu psów specjalistycznych.
 4. Organizowanie przechowywania śladów zapachowych powierzonych na czas badań.
 5. Sprawowanie nadzoru nad użyciem i utrzymaniem psów specjalnych.
 6. Systematyczne prowadzenie tresury, racjonalne żywienie i pielęgnowanie oraz dbanie o dobry stan i kondycję psów.
 7. Dbanie o powierzony sprzęt, higienę pomieszczeń psów i zaplecza.

 

Ponadto w skład struktury organizacyjnej Laboratorium wchodzą zespoły wspomagające jego pracę, realizując swoje zadania w ramach poniżej opisanych czynności:

 

       Zespół ds. jakości

      Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. Nadzór nad Polityką Jakości LK KWP zs. w Radomiu
 2. Utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania według wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2005;
 3. Ustawicznie podnoszenie kwalifikacji personelu laboratorium w zakresie stosowanych metod badawczych oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych
  i metodycznych.
 4. Nadzór nad procedurami ogólnymi, badawczymi oraz instrukcjami.
 5. Rejestr skarg i wniosków.
 6. Archiwizacja wszystkich dokumentów systemu zarządzania.

 

      Zespół ds. nadzoru nad technikami kryminalistyki

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. Realizacja zadań w zakresie nadzoru instancyjnego nad pracą funkcjonariuszy techniki kryminalistycznej w jednostkach KMP/KPP podległych Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.
 2. Zadania te realizowane są w szczególności poprzez:

- analizę efektywności pracy techników kryminalistyki,

- okresowe analizy danych statystycznych zgromadzonych w Policyjnym Systemie

- okresowe analizy wykorzystania śladów w procesie wykrywczym,

- okresowe analizy zabezpieczonych śladów kryminalistycznych zarejestrowanych
  w wybranych techniczno-kryminalistycznych zbiorach AFIS, DNA, ARSENAŁ,

- przeprowadzanie oceny jakości pracy komórek techniki kryminalistycznej – wyjazdy do jednostek Policji,

- organizowanie doskonaleń lokalnych dla funkcjonariuszy techniki kryminalistycznej w celu nabywania, aktualizowania, rozszerzania oraz pogłębiania wiedzy
i umiejętności zawodowych policjantów techniki kryminalistycznej wymaganych przy wykonywaniu przez nich zadań i czynności służbowych.

           

 

do góry