Sztab Policji - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sztab Policji

podisp. Jacek Hebda - p.o. Naczelnika
podinsp. Michał Pawliński - z-ca naczelnika


sekretariat
- tel. 48 345 29 76,
- fax 48 345 35 22.

Na podstawie § 13 ust. 4 pkt 3 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
z dnia 4 lutego 2016 r. określa się szczegółowy zakres zadań Sztabu Policji


Sztab Policji jest komórką organizacyjną w służbie prewencyjnej o charakterze sztabowo
-koncepcyjnym i dowódczym, funkcjonującą w strukturze Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu.


Nadzór nad realizacją zadań Sztabu Policji sprawuje I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
z siedzibą w Radomiu.
Strukturę organizacyjno-etatową Sztabu Policji określa etat Komendy.

 


I.    STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZTABU POLICJI :

Kierownictwo:
- Naczelnik
- Zastępca Naczelnika

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego:

Zespół ds. Obronnych:

Zespół Operacyjny:

Zespół ds. Organizacji Służby:

Zespół - Zintegrowane Stanowisko Kierowania:

Sekretariat:

 

 

II.    REGULAMINOWY ZAKRES ZADAŃ SZTABU POLICJI:

1)    Zapewnianie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy oraz bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez służby dyżurne w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta.
2)    Koordynowanie i organizowanie policyjnych działań na obszarze terytorialnego zasięgu działania  Komendanta.
3)    Nadzorowanie prawidłowości wprowadzanych danych do KSIP i Elektronicznej Książki Służby Dyżurnego przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta.
4)    Administrowanie Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji na poziomie lokalnym (wojewódzkim) oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem aplikacji.
5)    Sprawowanie nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji dokonywanych w Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych przez jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta.
6)    Koordynowanie działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta, polegających na zabezpieczeniu miejsc czasowego pobytu osób podlegających ochronie oraz tras przejazdu konwojów materiałów niebezpiecznych, wartości pieniężnych i materialnych, imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych odbywających się na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta.
7)    Zapewnianie obiegu informacji o zagrożeniach związanych z przebiegiem imprez, uroczystości
i zgromadzeń publicznych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji funkcjonującymi
na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta i innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.
8)    Opiniowanie wniosków dotyczących wydawania zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych
w sposób szczególny oraz uzgadnianie tras i sposobu zabezpieczenia pielgrzymek przemieszczających się na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta.
9)    Zapewnianie gotowości SPPP w Płocku i w Radomiu oraz nieetatowych pododdziałów prewencji Policji do wsparcia jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta przy realizacji zadań związanych
z zabezpieczeniem prewencyjnym imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych oraz innych działań policyjnych określonych w odrębnych przepisach.
10)    Sprawowanie nadzoru nad efektywnym wykorzystaniem sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszenia porządku publicznego
na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta.
11)    Zapewnianie skutecznej reakcji Policji na zgłoszenie o ujawnieniu lub podłożeniu ładunku wybuchowego, a w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych wsparcie działań przez policyjnych negocjatorów.
12)    Współdziałanie z innymi służbami i instytucjami w zakresie możliwości wykorzystania potencjału tych służb i instytucji w działaniach o charakterze porządkowym i ratowniczym;
13)    Utrzymywanie ciągłej gotowości planistyczno-sztabowej do podjęcia działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa.
14)    Opracowywanie i bieżąca aktualizacja:
a)     planu działania Komendanta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny,
b)     planu działania Komendanta w warunkach wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych,
c)     systemu alarmowego Komendy oraz sprawowanie nadzoru w zakresie dotyczącym właściwej organizacji alarmowania i ustalenia odpowiednich procedur niezbędnych dla osiągania wyższych stanów gotowości do działań w Komendzie i w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta,
d)     procedur postępowania i algorytmów działania dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji
funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta,
e)     dokumentacji związanej z wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych dla komórek organizacyjnych Komendy,
f)     procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
15)    Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z podmiotami pozapolicyjnymi,
w szczególności z komórkami zarządzania kryzysowego wojewódzkich i powiatowych organów administracji publicznej, Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym
i jednostkami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z zakresu przygotowań do działania
w warunkach sytuacji kryzysowych i przygotowań obronnych w Komendzie i jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta oraz udział w takich przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty.
16)    Planowanie i organizowanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Komendę
i jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz przedsięwzięć na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Obrony Cywilnej i innych podmiotów.
17)    Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad całokształtem przygotowań do działań w warunkach sytuacji kryzysowych realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta.
18)    Obsługa i nadzór nad Systemem Utajnionej Łączności Telekopiowej Policji SUŁTelP i SUŁTelP POUFNE oraz Systemem Niejawnej Poczty Internetowej „OPAL” oraz przekazywanie korespondencji jawnej za pomocą urządzeń pracujących w systemie telekopiowym POLIFAX na poziomie lokalnym (wojewódzkim).
19)    Inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy
 i w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta, przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny, w tym wykonywanie zadań obronnych pozostających w zakresie właściwości wydziału.


III.          SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ SZTABU POLICJI:

1.    Zespół Operacyjny:

a)    koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z zabezpieczeniem imprez, uroczystości
i zgromadzeń publicznych odbywających się na terenie garnizonu mazowieckiego;
b)    współdziałanie z innymi jednostkami Policji w zakresie wymiany informacji o planowanych imprezach i uroczystościach, przejazdach ich uczestników, a także ewentualnych zagrożeniach związanych z ich zabezpieczeniem;
c)    kontrola zgodności funkcjonujących na wybranych stadionach piłkarskich zabezpieczeń, w tym monitoringu wizyjnego, z obowiązującymi przepisami;
d)    sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych dotyczących bezpieczeństwa imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych w PRIM i SESPOL;
e)    udzielenia instruktaży policjantom z jednostek Policji garnizonu mazowieckiego, dotyczących realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem imprez, uroczystości i zgromadzeń, a także sposobu gromadzenia danych w funkcjonujących systemach teleinformatycznych;
f)    podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności realizowanych przez jednostki Policji garnizonu mazowieckiego zabezpieczeń przebiegu imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych;
g)    współpraca z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych, a także służbami
i inspekcjami oraz stowarzyszeniami, związkami i klubami sportowymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa podczas imprez sportowych;
h)    udział w spotkaniach Zespołu ds. imprez sportowych, organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie;
i)    udział w spotkaniach Wojewódzkiego  Zespołu do spraw Kibiców;
j)    opracowywanie miesięcznych analiz dotyczących realizacji zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi;
k)    prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań przez policjantów spottersów;
l)    prowadzenie wśród policjantów garnizonu mazowieckiego rekrutacji do Zespołu Antykonfliktowego;
m)    kierowanie policjantów wchodzących w skład Zespołu Antykonfliktowego do działań związanych z zabezpieczeniem imprez i zgromadzeń.

2.    Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego:

a)    bieżąca aktualizacja procedur postępowania i algorytmów działania dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;
b)    bieżąca aktualizacja planu działania Komendanta w warunkach wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych;
c)    nadzór nad poprawnością opracowanych dokumentów z zakresu zarządzania kryzysowego
w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu;
d)    bieżąca aktualizacja wykazu sprzętu ratowniczego znajdującego się na stanie KWP
zs. w Radomiu;
e)    nadzór nad sposobem organizacji zabezpieczenia pobytu osoby ochranianej, w razie konieczności wsparcie działań policjantami SPPP;
f)    koordynacja działań zabezpieczających KMP/KPP garnizonu mazowieckiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu i pobytu na podległym terenie izraelskich grup wycieczkowych;
g)    koordynowanie we współpracy z ambasadą Izraela i KGP przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Izraela podczas pobytu na terenie garnizonu mazowieckiego;
h)    opracowywanie dokumentacji związanej z organizacją działań policyjnych w formie akcji/operacji policyjnej;
i)    nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji KWP
zs. w Radomiu, opracowywanie harmonogramów szkoleń, zapewnienie realizacji ćwiczeń zgrywających SPPP i NOP KWP zs. w Radomiu;
j)    opracowywanie planów szkolenia NOP KWP zs. w Radomiu i nadzór nad ich realizacją przez poszczególne pododdziały;
k)    opracowywanie dokumentacji w zakresie koncentracji i kierowania do realizacji zadań przez SPPP i NOP KWP zs. w Radomiu;
l)    uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji planistyczno – sztabowej i sprawozdawczej oraz sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących wykorzystania SPPP i NOP KWP
zs. w Radomiu na terenie garnizonu mazowieckiego;
m)    inicjowanie, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń dla kadry dowódczej SPPP
i NOP KWP zs. w Radomiu;
n)    współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia w zakresie kierowania na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazów kadry dowódczej SPPP i NOP KWP zs. w Radomiu;
o)    doskonalenie struktur dowodzenia oraz systemu alarmowania NOP KWP zs. w Radomiu;
p)    dokonywanie uzgodnień w zakresie kierowania SPPP KWP zs. w Radomiu do realizacji służby patrolowej na terenie garnizonu mazowieckiego;
q)    koordynowanie działań Policji na miejscu zdarzenia kryzysowego, w uzasadnionych przypadkach kierowanie do wsparcia działań policjantów z SPPP;
r)    opracowywanie dokumentacji związanej z reagowaniem na sytuacje kryzysowe na terenie garnizonu mazowieckiego;
s)    organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu przygotowań Policji do działania w sytuacjach kryzysowych w Komendzie i jednostkach miejskich/powiatowych Policji oraz udział w tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje na terenie garnizonu mazowieckiego;
t)    bieżąca aktualizacja procedur oraz algorytmów działania służby dyżurnej w przypadku uzyskania informacji o możliwości podłożenia ładunku wybuchowego;
u)    nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego KWP zs. w Radomiu;
v)    organizacja i prowadzenie szkoleń dla policjantów z NGRMP KWP zs. w Radomiu;
w)    określenie sposobu alarmowania i powiadamiania policjantów NGRMP KWP zs. w Radomiu;
x)    organizowanie i prowadzenie wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi szkoleń, ćwiczeń
 i treningów z problematyki działań podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz udział
w ćwiczeniach i treningach o tej samej tematyce, organizowanych przez inne podmioty pozapolicyjne;
y)    udział w charakterze obserwatora w ćwiczeniach organizowanych przez podmioty pozapolicyjne;
z)    opracowanie raportów końcowych z przeprowadzonych ćwiczeń z uwzględnieniem wniosków
na przyszłość oraz ze wskazaniem ewentualnych uchybień;
aa)    współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie uzgadniania planów ochrony infrastruktury krytycznej;
bb)    koordynacja oraz zlecanie zadań jednostkom podległym KWP zs. w Radomiu w zakresie dotyczącym ochrony konwojów przewożących materiały niebezpieczne bądź dzieła sztuki;
cc)    organizacja funkcjonowania Centrum Operacyjnego KWP zs. w Radomiu.


3.    Zespół ds. Obronnych:

a)    opracowywanie i bieżąca aktualizacja systemu alarmowego Komendy oraz sprawowanie nadzoru w zakresie dotyczącym właściwej organizacji alarmowania i ustalenia odpowiednich procedur niezbędnych dla osiągania wyższych stanów gotowości do działań w Komendzie i w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;
b)    opracowywanie i bieżąca aktualizacja planu działania Komendanta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
c)    realizacja zadań związanych z wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych, w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia systemu stałych dyżurów;
d)    inicjowanie, planowanie i koordynacja przygotowań obronnych w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach podległych Komendantowi na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
e)    planowanie i koordynacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych, ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz innych świadczeń wynikających z ustawy
o powszechnym obowiązku obrony RP i przepisów szczegółowych dotyczących stanów nadzwyczajnych;
f)    realizacja zadań w zakresie właściwego prewencyjnego zabezpieczenia wizytacji międzynarodowych zespołów inspekcyjnych ds. rozbrojeniowych oraz zadań na rzecz wojsk sojuszniczych w ramach funkcji państwa gospodarza na terenie podległym KWP;
g)    koordynacja działań oraz sprawowanie nadzoru nad wyszkoleniem i funkcjonowaniem Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Policyjnych KWP;
h)    organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu przygotowań obronnych Policji oraz udział w tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje.

4.     Zintegrowane Stanowisko Kierowania:

a)    sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizowanych przez KMP/KPP działań o zasięgu ponadpowiatowym oraz współdziałanie z innymi Komendami Wojewódzkimi Policji w kraju oraz KSP;
b)    zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy oraz bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez służby dyżurne w jednostkach organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta;
c)    informowanie Kierownictwa Komendy o zaistniałych poważnych wydarzeniach i podjętych
w związku z tymi wydarzeniami czynnościach przez podległe KMP/KMP;
d)    podejmowanie z własnej inicjatywy niezwłocznych działań o charakterze informacyjno
- organizacyjnym w przypadku zaistnienia poważnych wydarzeń na terenie podległym służbowo Komendzie, a także w kraju – na wniosek Dyżurnego KGP, Dyżurnych KWP w kraju lub dyżurnych innych służb publicznych szczebla wojewódzkiego;
e)    realizowanie procedur alarmowania stanów osobowych Komendy oraz jednostek podległych
(w tym Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Płocku i w Radomiu oraz Nieetatowych
Pododdziałów Policji Komendy) na polecenie osób uprawnionych do zarządzania alarmów;
f)    realizacja działań alarmowych w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia świadka koronnego lub innej uprawnionej osoby;
g)    współdziałanie z pozapolicyjnymi służbami dyżurnymi szczebla wojewódzkiego,
a w szczególności z Państwową Strażą Pożarną oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego;
h)    zapewnienie koordynacji działań sił policyjnych w sytuacjach wystąpienia szczególnych zagrożeń na terenie odpowiedzialności służbowej Komendy;
i)    sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przestrzeganiem obowiązujących zasad obiegu informacji między jednostkami Policji garnizonu mazowieckiego i służbą dyżurną Komendy;
j)    koordynowanie działań związanych z zabezpieczeniem przez KMP/KPP na trasach przejazdu konwojów materiałów niebezpiecznych, wartości pieniężnych i materialnych oraz współpraca
w tym zakresie z podmiotami je realizującymi;
k)    gromadzenie i przetwarzanie informacji o bieżących zdarzeniach i zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego oraz współpraca w tym zakresie z System Powiadamiania Ratunkowego;
l)    nadzorowanie prawidłowości wprowadzanych danych do Krajowego Sytemu Informacyjnego Policji, Elektronicznej Książki Służby Dyżurnego oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji nadzorowane przez Komendanta;
m)    realizacja zadań w zakresie zapewnienia obsługi środków łączności przewodowej  
i bezprzewodowej dla potrzeb Komendy i jednostek podległych, w relacjach z KGP, KSP i KWP na terenie kraju;
n)    nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i bezpieczeństwem systemu na obszarze lokalnych placówek korzystających z systemu SUŁTelP i SUŁTelP-POUFNE;
o)    przekazywanie wiadomości jawnych za pomocą urządzeń telekopiowych pracujących w sieci otwartej systemu POLIFAX – A;
p)    administrowanie i obsługa stanowiska komputerowego systemu ODN w Sztabie Policji;
q)    obsługa Systemu Niejawnej Telefonicznej Łączności Rządowej „KWARC”;
r)    administrowanie Systemem Niejawnej Poczty Internetowej „OPAL”.

5.    Zespół ds. Organizacji Służby:

a)    realizacja zadań i prowadzenie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
b)    realizacja zadań z zakresu funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami pozapolicyjnymi;
c)    administrowanie Elektroniczną Książką Służby Dyżurnego oraz Systemem Wspomagani Dowodzenia oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem
aplikacji;
d)    współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego w zakresie inżynierii ruchu w sprawach wykorzystania dróg w sposób szczególny oraz uzgodnienia tras i sposobu zabezpieczenia pielgrzymek;
e)    współpraca z organami właściwymi do wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz uzgodnień w sprawie pielgrzymek;
f)    wydawanie postanowień dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych w sposób szczególny oraz uzgadnianie tras i sposobu zabezpieczenia pielgrzymek przemieszczających się na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;
g)    realizowanie zadań wynikających z kontroli zarządczej.;
h)    opracowywanie dokumentacji związanej z organizacją narad, konferencji oraz odpraw;
i)    opracowywanie sprawozdań, opinii, wytycznych, poleceń związanych z nadzorowanymi zagadnieniami;
j)    obsługa systemu wideokonferencyjnego;
k)    współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia przy realizacji zadań z zakresu szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników wydziału oraz KMP/KPP;
l)    opracowywanie dokumentacji i realizacja zadań wynikających ze Strategii Policji;
m)    planowanie służby funkcjonariuszy Sztabu Policji;
n)    weryfikacja i opracowywanie harmonogramów pracy kierownictwa KMP/KPP, Naczelników
KWP oraz grafików patroli garnizonowych i dyżurów sztabowych;
o)    prowadzenie dokumentacji kadrowej Sztabu Policji;
p)    przeprowadzanie czynności nadzorczych w ramach nadzoru funkcjonalnego pod kątem przestrzegania przez służby dyżurne zasad wykonywania obowiązków i poprawności prowadzenia dokumentacji;
q)    dokonywanie niezbędnych analiz i wyliczeń oraz monitorowanie mierników stopnia realizacji
 priorytetów KGP.

6.    Sekretariat:

a)    zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentacji;
b)    przechowywanie i aktualizacja przepisów prawnych;
c)    prowadzenie i aktualizacja dokumentacji kancelaryjnej, ewidencji sprzętu łączności i informatyki oraz gospodarczo-materiałowo-technicznej;
d)    obsługa systemów informatycznych Poczta Specjalna, SWOP;
e)    archiwizacja dokumentacji.

 W strukturze Sztabu funkcjonuje również samodzielne stanowisko Specjalisty (f-sz Policji):

a)    zapewnienie obsługi transportowej Kierownictwa KWP zs. w Radomiu przy uwzględnieniu racjonalnego wykorzystania pojazdów służbowych;
b)    przeprowadzanie czynności nadzorczych w ramach nadzoru funkcjonalnego;
c)    archiwizacja dokumentacji.


IV.    TRYB KIEROWANIA W SZTABIE POLICJI:

     NACZELNIK SZTABU POLICJI

1.    Podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
zs. w Radomiu, właściwemu w sprawach prewencji.
2.    Odpowiada za pracę Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
w zakresie jego działania.
3.    Nadzoruje bezpośrednio pracę:
a)    Zintegrowanego Stanowiska Kierowania;
b)    Zespołu ds. Organizacji Służby;
c)    Sekretariatu Sztabu;
d)    Specjalisty.
4.    Wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonych
w stosunku do podległych policjantów i pracowników.
5.    Reprezentuje Sztab Policji wobec organów administracji państwowej i innych instytucji, kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, organizacji społecznych, obywateli w zakresie czynności określonych lub zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
6.    Wyznacza na czas swojej nieobecności swojego Zastępcę do tymczasowego wykonywania obowiązków Naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji.
7.    Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu może podejmować decyzje:
a)    upoważniającą swojego Zastępcę do podejmowania w imieniu Naczelnika Sztabu Policji decyzji w sprawach wynikających z jego zakresu obowiązków;
b)    upoważniającą swojego Zastępcę do udzielania odpowiedzi na skierowane do Sztabu Policji pisma dotyczące merytorycznej odpowiedzialności wynikającej z zakresu jego obowiązków;
c)    w sprawie powołania zespołów do przeprowadzania wewnętrznych kontroli problemowych
z jednoczesnym wyznaczeniem policjantów odpowiedzialnych za planowanie i koordynację czynności podejmowanych w celu wykonywania zadań tych zespołów;
d)    w sprawach udzielania urlopów funkcjonariuszom i pracownikom Sztabu Policji;
8.    Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu może zlecić podległym policjantom i pracownikom cywilnym wykonywanie innych zadań niż ustalone w opisie stanowiska pracy w czasie i zakresie niezbędnym dla potrzeb służby.
9.    Jest przełożonym wszystkich policjantów i pracowników cywilnych Sztabu Policji KWP
zs. w Radomiu i zgodnie z przysługującymi uprawnieniami wnioskuje w sprawach: obsady stanowisk, awansowania, wyróżniania i stosowania kar dyscyplinarnych w Sztabie Policji.
10.    Organizuje, kieruje i nadzoruje pracę podległych policjantów, zgodnie z ogólnym kryterium racjonalnego i efektywnego wykorzystania przez nich czasu pracy i powierzonych im środków.
11.    Odpowiada za wypracowanie koncepcji organizacji pracy Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, gwarantujących sprawne i skuteczne realizowanie zadań doraźnych
i perspektywicznych, a także problemowych zlecanych przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i Komendy Głównej Policji.
12.    Opracowuje dokumenty planistyczne i sprawozdawcze dotyczące zadań realizowanych
w Sztabie Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.
13.    Nadzoruje organizację oraz przebieg szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.
14.    Wykonuje inne czynności zlecane przez kierownictwo służbowe Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

ZASTĘPCA NACZELNIKA SZTABU POLICJI:

1.    Podlega Naczelnikowi Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.
2.    Jest odpowiedzialny za realizację zadań Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji
zs. w Radomiu, pomaga w organizowaniu, kierowaniu i nadzorowaniu pracy funkcjonariuszy podległej komórki organizacyjnej.
3.    W czasie nieobecności Naczelnika sprawuje ogólny nadzór i bezpośrednio kieruje pracą Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.
4.    Nadzoruje bezpośrednio pracę:
a)    Zespołu Operacyjnego;
b)    Zespołu ds. Obronnych;
c)    Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego.
5.    Wypracowuje propozycje rozwiązań organizacyjnych oraz decyzji w zakresie pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych.
6.    Opracowuje sprawozdania, informacje i analizy dotyczące wykonania zadań w terminach ustalonych przez Komendę Główną Policji i kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji
zs. w Radomiu.
7.    Jest odpowiedzialny za właściwą organizację, przebieg i realizację szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Sztabu Policji oraz służby dyżurnej
w podległych KMP/KMP.
8.    Reaguje na stwierdzone w toku służby nieprawidłowości i wydaje stosowne polecenia
w celu ich usunięcia.
9.    Wdraża i egzekwuje od podległych policjantów przestrzeganie obowiązkowości, dyscypliny służbowej i zasad etyki zawodowej.
10.    Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem i egzekwuje od podwładnych zasady ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
11.    Wykonuje inne czynności zlecone przez Kierownictwo Służbowe i Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu.

 


Materiały przygotowane przez Sztab Policji KWP zs. w Radomiu
Ostatnia aktualizacja - 19.07.2017 r.

do góry