Wydział Konwojowy - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Konwojowy

Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Kierownictwo:

kom. Beata Krakowiak  – Naczelnik

podinsp. Ryszard Rozborski – Zastępca Naczelnika

Sekretariat:

tel. 48 345-31-97; fax 48 345-35-97

Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu powstał 1 sierpnia 2006 roku i jest komórką organizacyjną w służbie prewencyjnej, odpowiedzialną za działalność wykonawczą, nadzorczą, organizacyjną, analityczną i planistyczną w zakresie pełnienia służby konwojowej, ochronnej oraz zadań realizowanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Do podstawowych zadań Wydziału Konwojowego należy:

 1. Organizacja i realizacja konwojów osób z zakładów karnych, aresztów śledczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich lub innych ośrodków dla nieletnich
  do siedzib sądów i prokuratur lub innych miejsc wskazanych przepisami prawa lub określonych przez uprawnione organy.
 2. Wykonywanie konwojów osób pozbawionych wolności, których udział
  w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania do innej jednostki penitencjarnej.
 3. Realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji szczebla miejskiego/powiatowego.
 4. Przewożenie i ochrona ładunków poczty specjalnej Policji, w tym materiałów zawierających informacje niejawne.
 5. Wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych lub muzealiów, uzbrojenia, sprzętu techniczno-bojowego, dokumentów.
 6. Koordynowanie, nadzorowanie oraz realizowanie zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych
  i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych, usytuowanych w obszarze właściwości terytorialnej garnizonu mazowieckiego.
 7. Współpraca z sądami i prokuraturami oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w siedzibach organów wymiaru sprawiedliwości.
 8. Podejmowanie działań na rzecz poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego obiektów sądów i prokuratur oraz wdrażania rozwiązań umożliwiających odpowiednie wykorzystanie zasobów Policji kierowanych do realizacji zadań konwojowych.
 9. Współpraca z zakładami penitencjarnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa realizacji konwojów osób.
 10. Bieżące współdziałanie z wydziałami konwojowymi innych komend wojewódzkich na rzecz koordynacji działań oraz optymalnego wykorzystania sił i środków Policji.
 11. Współpraca z komórkami Centralnego Biura Śledczego Policji, służby kryminalnej oraz innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach
  w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa.
 12. Prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
  i pracowników cywilnych Policji garnizonu mazowieckiego w materii zadań konwojowo ochronnych.
 13. Monitorowanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących konwojów i doprowadzeń osób, ładunków poczty specjalnej Policji, wzmacniania konwojów wartości pieniężnych lub muzealiów, uzbrojenia, sprzętu
  techniczno-bojowego, dokumentów, wykonywania zadań Policji w formie służby ochronnej.
 14. Opracowywanie analiz z wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w konwojach, doprowadzeniach osób oraz podczas pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeniach przejściowych.
 15. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu służby konwojowej i ochronnej
  wykonywanych przez komórki i jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące
  w obszarze właściwości Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
 16. Realizacja zadań na rzecz innych komórek i jednostek organizacyjnych Policji,
  celem wsparcia działań podejmowanych w związku z zapewnieniem pożądanego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wydział Konwojowy realizuje również inne zadania zlecone przez Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji właściwymi w sprawach służby konwojowej, pełnienia służby w PdOZ oraz poczty specjalnej Policji.

       Dane teleadresowe:

Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go listopada 37/59

26 – 600 Radom

 Sekretariat – tel. 48 345-31-97; fax 48 345-35-97

 

       Komórki organizacyjne Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu:

1. Zespół ds. Organizacji Służby Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26 – 600 Radom

tel. 48 345-24-07, …31-93, …29-46, …31-79, …20-08, , …36-14, …20-40, …20-12,

     

       2. Sekcja I Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26 – 600 Radom

tel. 48 345-35-41, …25-84; fax 48 345-31-35

nadkom. Andrzej Sałaciński – kierownik

tel. 48 345-20-48

 

      3. Sekcja II Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26 – 600 Radom

tel. 48 345-21-28, …22-44; fax 48 345-22-44, (czasowo KP Pionki - tel. 48 368-52-41, 52-19; fax 48 368-52-75)

kom. Ireneusz Jarco – kierownik

tel. 48 345-21-06

 

4. Sekcja w Płocku Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

      Al. Kilińskiego 8

      09 – 400 Płock

      tel. 24 266-13-55, …13-51, …13-57; fax 24 266-13-56

      kom. Norbert Makarski – kierownik

      tel. 24 266-13-58

 

5. Referat Ochronny w Płocku Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

       Al. Kilińskiego 8

       09 – 400 Płock

       tel. 24 266-13-97; fax 24 266-13-99

      st. asp. Włodzimierz Serafimowicz – p. o. kierownik

tel. 24 266-13-95

 

6. Sekcja w Ostrołęce Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

ul. Janusza Korczaka 16

07 – 409 Ostrołęka

tel. 29 760-12-80, …12-83,…12-84; fax 29 760-12-99

podkom. Marcin Szczubełek – kierownik

tel. 29 760-12-81

 

7. Sekcja w Siedlcach Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

      ul. Starowiejska 66

      08 – 110 Siedlce

      tel. 25 643-23-33, …26-54, …23-37; fax 25 643-24-04

      podinsp. Mirosław Opaliński – kierownik

      tel. 25 643-26-77

 

8. Referat Ochronny w Siedlcach Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

      ul. Starowiejska 66

      08 – 110 Siedlce

      tel. 25 643-23-07; fax 25 643-23-05

      st. asp. Zbigniew Osiński – kierownik

      tel. 25 643-23-08

do góry