Samodzielny Pododdział Prewencji Policji - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji

mł. insp. Mirosław Majstrak - dowódca SPPP
podinsp. Krzysztof Kmieciak - z-cy dowódcy
nadkom. Sławomir Węglicki - z- ca dowódcy

tel. 048 345 26 95, 

fax 048 345 29 67

 

    Samodzielny Pododdział Prewencji Policji został powołany na mocy Decyzji Komendanta Głównego Policji nr 34 z dnia 12.02.2003 r. w sprawie utworzenia Oddziałów Prewencji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji, na podstawie § 7 pkt. 3 Zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
    Pododdział jest jednostką organizacyjną Policji, usytuowany w strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji z/ s w Radomiu  stanowi odwód Komendanta Głównego Policji do działań na terytorium państwa.
SPPP podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji  bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu przy pomocy komórek właściwych w sprawach sztabowych.
Komendant Wojewódzki włącza SPPP do działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie woj. mazowieckiego, o ile Komendant Główny Policji lub z jego upoważnienia kierownik komórki właściwej do spraw służby prewencyjnej nie zarządzi inaczej.

 

    Stan etatowy SPPP w Radomiu na dzień 05.08.2003 r. wynosi 157 policjantów, stan ewidencyjny  156, wakaty  1 .

 

    Do zakresu działania SPPP w Radomiu należy :

 • Pełnienie funkcji odwodu KGP, przeznaczonego do działania na terenie całego kraju.
 • Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Udział w pościgach za niebezpiecznymi przestępcami.
 • Ochrona porządku publicznego w czasie prowadzenia akcji ratowniczych, podczas klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, epidemii oraz zagrożenia substancjami radiologicznymi.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw.
 • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie imprez sportowych lub rozrywkowych.
 • Przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa.
 • Udział w zwalczaniu terroryzmu.
 • Udział w pełnieniu służby patrolowej patrolowej na rzecz jednostek terenowych Policji.
 • Wykonywanie innych zadań wymagających udziału Pododdziałów zwartych.
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo ochronnej.
 • Wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw pożarowej oraz medycyny pracy.

Pododdziałem kieruje Dowódca przy pomocy Zastępcy i Zespołu Ds.
Organizacji Służby.

W skład Zespołu Ds. Organizacji Służby wchodzą :

 • 4 asystentów  dyżurni,
 • 1 asystent  szef (prowadzi gospodarkę materiałowo  techniczną),
 • 2 asystentów  1 ds. dyscyplinarnych, szkodowych, powypadkowych, skargowych oraz mobilizacyjno obronnych - 1 ds. szkolenia

    Asystenci wymienieni w pkt. c, na polecenie Dowódcy dokonują kontroli służby patrolowej na terenie miasta Radomia.
    Policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji pełnią służbę patrolową w myśl zasad taktyczno  technicznych oraz obowiązków i uprawnień określonych w Instrukcji o organizacji i sposobie pełnienia przez policjantów służby patrolowej, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 23 / 93 KGP z dnia 24.05.1993 r. zgodnie z miesięcznym grafikiem i rozkazem dziennym Dowódcy, głównie w dyspozycji KMP Radom.
Służba pełniona jest plutonami w stałych rejonach odpowiedzialności dla wyznaczonych plutonów. Zadania doraźne określają podczas odpraw wyznaczeni policjanci z KMP Radom lub innych jednostek rejonowych w dyspozycji, których pełniona jest służba.

 

Służba patrolowa pełniona jest :

 • w patrolach zmotoryzowanych poj. VW  2 osobowych,
 • w patrolach pieszych  2 osobowych

    Dowódcy plutonów są odpowiedzialni za kierowanie do służby zaplanowanej ilości funkcjonariuszy i sprawdzenie przed jej rozpoczęciem:

 • kompletności wyposażenia, umundurowania i dyspozycyjności,
 • znajomości zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego i postępowania przy legitymowaniu, przeszukiwaniu, zatrzymywaniu i doprowadzaniu osób oraz kontroli pojazdów.

    Rozpoczęcie i zakończenie służby plutonów prewencji następuje w siedzibie jednostki, po rozliczeniu się z pobranego wyposażenia, a zwłaszcza z broni służbowej.
    Nadzór nad pełnioną służbą patrolową sprawują dowódcy plutonów, dokonując zapisów w notatnikach służbowych podległych policjantów i własnych:

 • po przeprowadzeniu odprawy, sprawdzając prawidłowość i dokładność zanotowania zadań zleconych do wykonania oraz przydzielonego rejonu służbowego,
 • w trakcie pełnienia służby, odnotowując fakty i wyniki przeprowadzonych kontroli i wykonanych czynności,
 • na zakończenie służby, rozliczając policjantów z efektów i prawidłowości jej pełnienia.

    Gotowość Samodzielnego Pododdziału Prewencji policji do działań obejmuje stan obsady kadrowej, wyposażenie policjantów i pododdziałów w specjalistyczny sprzęt techniczny, środki uzbrojenia i wyposażenie medyczno  sanitarne oraz pojazdy pozwalające, po przeprowadzeniu koncentracji, na natychmiastowe podjęcie przez pododdział działań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

do góry