Wydział Kontroli - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kontroli

podinsp. Paweł Fidos – naczelnik

podinsp. Martyna Banaś –  z-ca naczelnika

 

tel.: 48 345 30 00

fax: 48 345 35 56

 

e-mail: kontrola.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Do zadań Wydziału Kontroli należy w szczególności:

1) opracowywanie rocznego planu kontroli;

2) przeprowadzanie w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta kontroli dotyczących działalności Policji;

3) nadzorowanie działalności kontrolnej komórek kontrolnych w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do Komendy oraz przyjmowanie obywateli w tych sprawach;

5) koordynowanie i nadzorowanie sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

6) koordynowanie i rozpatrywanie petycji złożonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi Policji funkcjonującymi na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

7) obsługiwanie „Telefonu Zaufania” Komendy oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem;

8) koordynowanie informacji skargowych i pozaskargowych;

9) nadzorowanie działań kontrolnych zarządzanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

10) monitorowanie kontroli prowadzonych przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

11) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących przestępczości i wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

12) wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem zjawiskom negatywnym i niepożądanym wśród policjantów i pracowników Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

13) badanie okoliczności wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym oraz spraw, wobec których zachodzi wątpliwość co do prawidłowości funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

14) sporządzanie informacji, sprawozdań, ocen i analiz dotyczących działalności kontrolnej oraz skarg i wniosków;

15) wskazywanie przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości i formułowanie wniosków mających na celu usprawnianie organizacji służby/pracy i podnoszenie efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

16) kontrolowanie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i medycyny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnej właściwości Komendanta;

17) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta oraz z podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących kontroli, skarg, wniosków, petycji oraz w zakresie ujawniania naruszeń prawa przez policjantów i pracowników Policji jak również przeciwdziałania tym naruszeniom.

 

 

do góry