WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

podinsp. Dariusz Zaremba  - naczelnik
 kom. Agnieszka Garbarczyk - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 28 26,

fax: 47 701 20 73
e-mail : kadry.kwp@ra.policja.gov.pl
e-mail : kandydaci@mazowiecka.policja.gov.pl

 

    Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu jest komórką organizacyjną właściwą do prowadzenia spraw osobowych policjantów i pracowników Policji oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego.

 

Sprawy osobowe policjantów dotyczą w szczególności:

 

 • przyjęcia do służby w Policji oraz zwolnienia z tej służby;
 • mianowania, wyznaczenia lub powołania na stanowisko służbowe, zwolnienia lub odwołania z tego stanowiska oraz należnego na nim uposażenia;
 • skracania okresu służby przygotowawczej policjanta, zwalniania go z odbywania tej służby lub przedłużania okresu tej służby;
 • okresowego opiniowania policjantów;
 • przenoszenia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości;
  powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej miejscowości;
 • zawieszania w czynnościach służbowych;
 • mianowania na stopnie policyjne, obniżania stopni policyjnych i ich przywracania;
 • udzielania zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą;
 • udzielania urlopów oraz zwolnień od zajęć służbowych;
 • ustalania prawa do nagrody rocznej;
 • udzielania wyróżnień oraz wykonywania kar dyscyplinarnych;

Służbę w Policji może pełnić obywatel polski:
 

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • o wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej,
 • o bardzo dobrym stanie zdrowia,
 • mający uregulowany stosunek do służby wojskowej, w wieku do 35 lat

Kandydat osobiście składa podanie w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, p.lO8.
 

W postępowaniu kwalifikacyjnym, osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby przedkłada następujące dokumenty:
 

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • odpis dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy oraz 3 fotografie, świadectwa pracy ( służby) z poprzednich miejsc pracy (służby).

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
 

 • rozmowy z kandydatem,
 • egzaminu sprawności fizycznej,
 • testów psychologicznych,
 • potwierdzenia danych osobowych kandydata oraz członków jego rodziny,
 • skierowania do komisji lekarskiej.

Dodatkowe informacje dotyczące przyjęcia do służby w Policji można uzyskać pod numerem telefonu:

0- prefix- 48 3452818
lub
0- prefix 48 3452826


1. Kryteria przyjęć do służby w Policji

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji "(...) pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować" .
Jednakże "(...) komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji") .
Przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy (nie dotyczy kobiet).
Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

2. Etapy postępowania kwalifikacyjnego

2.1.Ogłoszenia

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w momencie opublikowania przez Komendanta Głównego Policji ogłoszenia o rozpoczęciu doboru do służby w Policji.
Ogłoszenie to określa terminy i liczbę osób przyjmowanych do służby w jednostkach organizacyjnych Policji. Publikowane jest w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.
Po ukazaniu się ogłoszenia Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji publikują ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na obszarze terytorialnego zasięgu działania. Ogłoszenia te zawierają m.in.:

 1. wskazanie jednostek Policji, do których będą przyjmowani kandydaci,
 2. wymagania określone w ustawie,
 3. preferencje w stosunku do kandydatów w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
 4. określenie terminu i miejsca składania dokumentów,
 5. wskazanie miejsca, w którym można pobrać kwestionariusz osobowy i ankietę bezpieczeństwa

2.2. Postępowanie sprawdzające

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa".
Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Policjant bowiem w toku realizowanych czynności służbowych niejednokrotnie ma dostęp do informacji niejawnych i prawo takiego dostępu musi być potwierdzone udokumentowanymi procedurami. Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji niejawnych. Jest to proces czasochłonny.

2.3. Ocena dokumentów i potwierdzenie prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym

Złożone dokumenty podlegają ocenie przez komórki ds. doboru pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Jeśli dokumenty są kompletne oraz potwierdzono dane zawarte w kwestionariuszu osobowym, kandydat zostaje zakwalifikowany do rozmowy wstępnej. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwania i zakończenia. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do przerwania i zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, a także odmowy przyjęcia do służby w Policji.

2.4. Rozmowa wstępna

Rozmowę wstępną przeprowadza pracownik komórki ds. doboru celem poinformowania kandydata o dalszych etapach postępowania, terminach ich realizacji oraz ewentualnych procedurach po pozytywnym zakończeniu procesu doboru. Rozmowa ta nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny.

2.5. Etapy prowadzone w szkołach Policji

W trakcie rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informację o terminie realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: sprawdzianu wiedzy ogólnej i oceny sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się
w wyznaczonej, jednej z pięciu, szkole Policji (Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk, Szczytno), gdzie poddany zostanie w ciągu jednego dnia obu etapom tego postępowania. Etapy te mają charakter selekcyjny, tzn. zaliczenie pierwszego (sprawdzian wiedzy ogólnej) warunkuje dopuszczenie do następnego etapu (oceny sprawności fizycznej).

2.5.1. Sprawdzian wiedzy ogólnej

Sprawdzian wiedzy ogólnej, zwany testem wiedzy:

 • jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
 • w teście sprawdzane są dziedziny wiedzy dotyczące:

Konstytucji RP, funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, nauki, techniki, kultury i sztuki, języka polskiego.

2.5.2 Test sprawności fizycznej

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany testowi sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

2.6. Test psychologiczny

Po zaliczeniu testu sprawności fizycznej kandydat zostaje poddany testowi psychologicznemu, przeprowadzanemu w terminie wyznaczonym przez komórkę
ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej Policji.
Test psychologiczny przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy. Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby
w Policji, który opracowany został przez sędziów kompetentnych (ekspertów).

W trakcie testu sprawdzane są:

 • zdolności intelektualne, w tym m.in.:
  • zachowania społeczne, podstawowe umiejętności interpersonalne,
  • stabilność, cechy osobowości, w tym m.in.:
   • postawa w pracy, czyli grupa kompetencji decydujących o efektywności pracownika, w tym m.in.:
    • Pozytywny wynik testu psychologicznego, tj. spełnienie określonych wymagań w aspekcie osobowościowo�intelektualnym, umożliwia kandydatowi przystąpienie do kolejnego z etapów, czyli wywiadu zorganizowanego.

2.7. Wywiad zorganizowany

Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, który polega na postawieniu kandydata w sytuacji konieczności udzielania odpowiedzi na pytania, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w Policji.

Wywiad zorganizowany obejmuje następujące obszary:

 • motywację do podjęcia służby w Policji,
 • autoprezentację,
 • umiejętność formułowania myśli,
 • nawiązanie i podtrzymanie kontaktu,
 • współpracę i współdziałanie w grupie.

Wywiad zorganizowany prowadzony jest przez zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, który wyznacza przewodniczącego tego zespołu.
Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania. Pytania pochodzą z przygotowanej bazy pytań wcześniej.

2.8. Komisja lekarska

Pozytywny wynik wywiadu zorganizowanego daje podstawę do skierowania kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim. Pozytywne orzeczenie komisji lekarskiej warunkuje umieszczenie kandydata spełniającego warunki przyjęcia do służby w Policji na tzw. liście rankingowej.

3. System punktowy i lista rankingowa

3.1. System punktowy

Umożliwia, na podstawie tzw. punktowanych etapów postępowania (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany) oraz preferencji zawartych w ogłoszeniu, stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność kandydatów na liście ustalona jest w zależności od łącznej liczby uzyskanych przez nich punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do służby w Policji w ramach systemu punktowego wynosi 220 (przez kandydata nieposiadającego średniego wykształcenia, ubiegającego się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji � 210).

3.2. Lista rankingowa

Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.
Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.
Dla kandydatów do służby nieposiadających średniego wykształcenia, ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, tworzone są odrębne listy rankingowe.

Listę sporządza powołana przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji komisja, składająca się z:

 • dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, w tym kierownika tej komórki,
 • kierownika komórki organizacyjnej do spraw kadr,
 • przedstawiciela właściwej merytorycznie służby Policji,
 • przedstawiciela organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów.

Lista zostaje przedłożona do zatwierdzenia komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, prowadzącemu postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby do jednostek organizacyjnych Policji w danym województwie.

4. Centralny Rejestr Doboru Kandydatów

Otwarty i konkursowy charakter postępowania kwalifikacyjnego wymaga wprowadzenia centralnego elektronicznego systemu ewidencji osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj. Centralnego Rejestru Doboru Kandydatów (CRDK)

W rejestrze tym gromadzone będą informacje:

 • o kandydacie do służby,
 • o wynikach uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • statystyczne.

Celem CRDK jest ewidencjonowanie wyników i na ich podstawie stworzenie listy osób w zależności od uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz przyznanych punktów preferencyjnych.

Po złożeniu wymaganych w ogłoszeniu dokumentów nastąpi:

 • rejestracja kandydata w CRDK,
 • przydzielenie identyfikatora,
 • wyznaczenie terminu i miejsca testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej oraz szkoły Policji, w której testy te zostaną przeprowadzone,
 • ewidencjonowanie wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Po pozytywnym zakończeniu przez kandydatów wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego zostanie utworzona lista rankingowa, zawierająca nazwiska osób posortowane w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Informacja ta zostanie także opublikowana na stronie internetowej KGP, na której zamiast nazwisk umieszczone zostaną identyfikatory CRDK.
Na liście rankingowej będą umieszczone identyfikatory tylko tych osób, które zakończyły pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego (odpowiednio dla każdego województwa).
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerami telefonów:
47 701 20 63, 47 701 28 18.

do góry