Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

podinsp. Jarosław Daraszkiewicz - naczelnik

podinsp. Grzegorz Szczepaniak - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 22 17
fax: 48 345 36 11

 

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych organizuje, koordynuje i kontroluje przestrzeganie w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przepisów regulujących zagadnienia ochrony informacji niejawnych, działalności archiwalnej i ochrony fizycznej obiektów, w tym:

1.           zapewnienie ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa informacji,

2.           zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,

3.           prowadzenie postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa,

4.           prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5.           zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

6.           opracowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

7.           gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie, opracowywanie i udostępnianie zbioru archiwalnego KWP,

8.           prowadzenie kancelarii tajnej i jej oddziałów

9.           zapewnienie i organizację ochrony fizycznej obiektów Policji.

W strukturze etatowej wydziału funkcjonują komórki organizacyjne niższego szczebla tj.: Kancelaria Tajna z jej oddziałami, Zespół Archiwum, Zespół Postępowań Sprawdzających,  Zespół ds. Kontroli, samodzielne stanowisko Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  i Zespół Ochrony, które realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182 z 2010 r., poz. 1228 z późniejszymi zmianami), w tym m.in.:

1. w zakresie obiegu dokumentów niejawnych i funkcjonowania Kancelarii Tajnej:

1.      przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów i materiałów

2.      zawierających informacje niejawne,

3.      okresowe kontrole dokumentów niejawnych będących na stanie pracowników i policjantów,

4.      bieżące rozliczanie policjantów i pracowników z pobranych dokumentów niejawnych,

5.      udzielanie instruktarzy policjantom i pracownikom Policji w zakresie oznaczania i ewidencjonowania dokumentów niejawnych.

2. w zakresie postępowań sprawdzających:

1.        przeprowadzanie postępowań sprawdzających zwykłych i poszerzonych zgodnie z delegacją w/w ustawy,

2.        prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do służby lub pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

3.        prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych wymaganych przed wydaniem pierwszego poświadczenia bezpieczeństwa,

4.        opracowywanie analiz i ocen stanu ochrony informacji niejawnych w Komendzie i podległych jednostkach Policji w merytorycznym zakresie.

3. w zakresie kontroli:

 1. kontrola realizacji zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych - prowadzenie kontroli
 2. W trybie zwykłym oraz w trybie uproszczonym  wynikających z planu kontroli oraz wynikających z potrzeb doraźnych,
 3. sporządzanie informacji i sprawozdań z dokonanych kontroli,
 4. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających związanych z czynnościami kontrolnymi,
 5. organizowanie i dokumentowanie szkoleń w zakresie obiegu informacji niejawnych; 
 6. gromadzenie i ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych kierownictwa komórek Komendy i jednostek organizacyjnych garnizonu mazowieckiego oraz funkcjonariuszy Wydziału ds. OIN, a także przekazuje je właściwym przełożonym i komórkom celem przeprowadzenia analizy i ich publikacji

4. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego:

 1. wykonywanie ustawowych zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Komendy;
 2. prowadzenie kontroli funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów przetwarzających informacje niejawne w Komendzie;
 4. opiniowanie projektów budowy, działania oraz eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. prowadzenie kontroli wynikających z planu kontroli, zarządzanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz wynikających z potrzeb doraźnych;
 6. organizowanie i dokumentowanie szkoleń, instruktaży i konsultacji w zakresie ochrony informacji niejawnych w sieciach i systemach teleinformatycznych Policji wynikających
  z SWB i PBE do systemów na terenie garnizonu mazowieckiego;
 7. prowadzenie czynności nadzorczych, audytów i testów bezpieczeństwa wynikających
  z dokumentacji bezpieczeństwa SWB i PBE systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu;

4. w zakresie działalności archiwalnej:

1.        przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych,

2.        wykonywanie kwerend do celów: służbowych, publicystycznych, naukowo-badawczych i innych dla uprawnionych podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych,

3.        wydawanie osobom fizycznym zaświadczeń, wypisów i wyciągów z akt archiwalnych oraz dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4.        udostępnianie upoważnionym podmiotom dokumentacji archiwalnej i dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym oraz udzielanie informacji na podstawie posiadanego zasobu archiwalnego,

5.        brakowanie dokumentacji kat. B i BE zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6.        koordynacja działalności archiwalnej oraz sprawowanie nadzoru funkcjonalnego nad składnicami akt w podległych komendach powiatowych/miejskich Policji.

5. w zakresie ochrony fizycznej:

1.        sporządzanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych KWP zs. w Radomiu,

2.        sporządzanie i aktualizacja planów ochrony obiektów KWP zs. w Radomiu,

3.        sporządzanie i aktualizacja „Planu szczególnej ochrony obiektu kategorii II, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa – obiektów KWP z/s w Radomiu”,

4.        nadawanie uprawnień do wejścia/wyjścia do stref ochronnych obiektów KWP zs.
w Radomiu,

5.        organizacja i nadzór nad służbą dozoru obiektów KWP zs. w Radomiu,

6.        nadzór nad przestrzeganiem przepisów i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ochrony fizycznej,

7.        analiza i szacowanie ryzyka dot. wyboru zabezpieczeń fizycznych w ochronie informacji niejawnych.

 Współpraca przy realizacji zadań ustawowych z:

2.      Biurem Informacji Komendy Głównej Policji,

3.      Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

4.      Instytutem Pamięci Narodowej.

Ponadto w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Zespół Bezpieczeństwa Informacji z bezpośrednią podległością realizacji zadań pod Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, który wykonuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 29.08.1997 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U 1997.133.883 z późniejszymi zmianami)

w zakresie  bezpieczeństwa informacji

1.      wykonywanie ustawowych zadań administratora bezpieczeństwa informacji Komendy;

2.      aktualizowanie Polityki Bezpieczeństwa zbiorów danych osobowych przetwarzanych
w zbiorach informatycznych i w zbiorach manualnych w Komendzie;

3.      prowadzenie ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych
w komórkach organizacyjnych Komendy;

4.      prowadzenie ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych dla zbiorów centralnych Policji i dla wewnętrznych zbiorów w Komendzie,

5.      prowadzenie czynności sprawdzeń w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu i komórkach organizacyjnych Komendy,

6.       organizowanie i prowadzenie szkoleń, instruktaży, konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w sieciach i systemach teleinformatycznych Policji oraz zbiorach manualnych zawierających dane osobowe w komórkach organizacyjnych Komendy;

7.      opracowywanie i opiniowanie wniosków wymaganych przy zgłaszaniu zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji przy realizacji ustawowych zadań kontaktuje sięz  Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

UWAGA!

W załączeniu przedstawiamy do pobrania wzór Ankiety bezpieczeństwa osobowego oraz Instrukcję dot.  wypełnienia tej Ankiety.

Pliki do pobrania

>
do góry