Wydział Komunikacji Społecznej - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Komunikacji Społecznej

nadkom. Radosław Cubala- naczelnik

podinsp. Krzysztof Kapturski- zca naczelnika

 
tel. 48 345 30 30,
fax 48 345 31 91.

 

Wydział Komunikacji Społecznej realizuje zadania Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w zakresie:

1)    obsługi kancelarii ogólnej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, zwanej dalej „Komendą”,

2)    prowadzenia zbiorów, dystrybucji i aktualizacji aktów prawnych,

3)    weryfikowania dla potrzeb Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy projektów protokołów brakowania materiałów zawierających akty prawne,

4)    obsługi poligraficznej komórek organizacyjnych Komendy,

5)    koordynowania pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej, realizowanej przez jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na terenie działania Komendy,

6)    realizacji wniosków Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych uprawnionych podmiotów w zakresie uzyskiwania i sporządzania informacji
o kandydatach na stanowisko sędziego, prokuratora, asesora i inne,

7)    udzielania zainteresowanym informacji i opracowań nt. działalności mazowieckiej Policji,  na potrzeby redagowanych prac dyplomowych bądź badań naukowych,

8)    obsługi elektronicznego portalu sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego,

9)    obsługi elektronicznej skrzynki podawczej Komendy na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na serwerze MSWiA,

10)    obsługi portalu Pojedynczego Punktu Kontaktowego Ministerstwa Gospodarki,

11)    organizowania przedsięwzięć szkoleniowych na szczeblu Komendy dla pracowników podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policj zs. w Radomiui, zwanemu dalej „Komendantem”, komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie właściwości rzeczowej wydziału,

12)    prowadzenia czynności nadzorczych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach terenowych Policji w zakresie zadań realizowanych przez wydział,

13)    nadzoru nad realizacją wydatków z funduszu reprezentacyjnego i okolicznościowego Komendanta,

14)    wydawania rozkazów Komendanta o wyróżnieniu policjantów i pracowników Policji,

15)    koordynacji protokolarnego przekazywania nowo powołanym/mianowanym kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych Komendy,

16)    organizowania narad, odpraw, spotkań okolicznościowych, obchodów świąt państwowych i in. uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie garnizonu mazowieckiego Policji,

17)    reprezentowania Komendanta podczas uroczystości państwowych, resortowych i okolicznościowych,

18)    pomocy przy organizacji uroczystości, w czasie których wykorzystywane są elementy ceremoniału policyjnego,

19)    organizowania oprawy policyjnej uroczystości pogrzebowych policjantów oraz emerytów i rencistów Policji,

20)    zarządzania strategicznego w Policji,

21)    kontroli zarządczej,

22)    planowania i sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla potrzeb KGP, KWP, Wojewody Mazowieckiego i innych uprawnionych podmiotów,

23)    współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w zakresie realizacji zadań przewidzianych dla zespolonej administracji rządowej w województwie,

24)    komunikacji wewnętrznej,

25)    administrowania stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Komendy oraz prowadzenia infokiosków,

26)    udzielania informacji publicznej,

27)    polityki informacyjnej Komendanta,

28)    reakcji na krytykę w mediach masowych,

29)    koordynacji i nadzoru nad działalnością oficerów prasowych jednostek terenowych Policji,

30)    udzielania odpowiedzi na zapytania dziennikarzy,

31)    sporządzania planów finansowych oraz prowadzenia ewidencji w zakresie świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin,

32)    organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

33)    udzielania pomocy w zakresie załatwiania spraw socjalno – bytowych funkcjonariuszy, pracowników Policji, emerytów i rencistów,

34)    opracowywania i weryfikacji dokumentacji dot. udzielania pożyczek mieszkaniowych dla pracowników Policji,

35)    prowadzenia spraw dotyczących opieki nad dziećmi – sierotami po zmarłych policjantach,

36)    obsługi pracowników w zakresie usług turystyczno-wczasowych,

37)    opracowywania sprawozdań i informacji o działalności socjalnej,

38)    współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi Komendyi podległymi jednostkami Policji na rzecz realizacji zadań wynikających z zakresu działania wydziału,

39)    obsługi duszpasterskiej policjantów, pracowników Policji i ich rodzin.

do góry