Ochrona danych osobowych – przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych – przyjmowanie i załatwianie spraw

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

 

Kontakt:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

 

Komendant  Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu wyznaczył Inspektora ochrony danych. Adres mailowy: iod.kwp@ra.policja.gov.pl

Kontakt do Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu,
ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom, tel. miejski (048) 345-22-14, (048) 345-22-19, tel. do sekretariatu Wydziału ds. OIN (048) 345-22-17,
fax (048) 345-36-11, adres mailowy: oin.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej – stanowiącej załącznik do Decyzji nr 41/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.02.2011 r. z późniejszymi zmianami

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest dobrowolne.
Nie podanie tych danych uniemożliwi zastosowanie zasady pisemności, określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a tym samym nie będzie możliwe pisemne poinformowanie Pani/Pana o załatwieniu sprawy.

do góry